Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκεύη αυτοκινήτου ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκεύη αυτοκινήτου ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 12:54:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6993Ω1Ζ-Ι8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής μηχανήματος έργου ΜΕ 91724 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής μηχανήματος έργου ΜΕ 91724 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 12:47:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 73ΨΔΩ1Ζ-2Χ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μηχανήματος έργου ΜΕ 91724 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μηχανήματος έργου ΜΕ 91724 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 12:27:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΡ1Ω1Ζ-ΧΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 12:19:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΥ0Ω1Ζ-ΗΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 12:04:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΨΑΩ1Ζ-6ΘΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 11:56:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠΩΩ1Ζ-ΘΨ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 11:39:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΒΜΩ1Ζ-Ρ16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής μηχανήματος έργου ΜΕ 81916 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής μηχανήματος έργου ΜΕ 81916 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 13/07/2017 13:56:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΗΜΩ1Ζ-ΛΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΗ 2747 & ΚΗΥ 3348 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΗ 2747 & ΚΗΥ 3348 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 13/07/2017 13:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΑΠΩ1Ζ-3ΥΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2734 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2734 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 13/07/2017 13:46:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ1ΟΩ1Ζ-ΖΥ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΙ 5927 & ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΙ 5927 & ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 13/07/2017 13:37:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 629ΘΩ1Ζ-Χ49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΥ 3337 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΥ 3337 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
Ημ/νια: 13/07/2017 13:27:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ09Ω1Ζ-ΓΡΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας Λογγιτσίου

Θέμα: Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας Λογγιτσίου
Ημ/νια: 13/07/2017 09:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ4ΕΩ1Ζ-9Χ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης - ψύξης κτιριακών εγκαταστάσεων

Θέμα: Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης - ψύξης κτιριακών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 13/07/2017 09:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Θ3Ω1Ζ-899
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά τέλη

Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη
Ημ/νια: 13/07/2017 09:07:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΛ8Ω1Ζ-Μ2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάθεση πιστώσεων

Θέμα: Διάθεση πιστώσεων
Ημ/νια: 13/07/2017 09:03:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΟΡΩ1Ζ-ΜΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ Ζ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2017

Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ Ζ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2017
Ημ/νια: 13/07/2017 07:43:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΞ4Ω1Ζ-Β2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ε.Ε. Νο 4:Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση Ε.Ε. Νο 4:Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 12/07/2017 13:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΘΑΩ1Ζ-ΚΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΜΙΡ 1528 & ΚΗΥ 3301 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΜΙΡ 1528 & ΚΗΥ 3301 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 12/07/2017 12:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΨΩΩ1Ζ-ΥΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων ΜΙΡ 1528 & ΚΗΥ 3301 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων ΜΙΡ 1528 & ΚΗΥ 3301 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 12/07/2017 12:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ138Ω1Ζ-19Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες