Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Τ5Ω1Ζ-ΕΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμισθία Αντιδημάρχου μηνός Μαίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών

Θέμα: Αντιμισθία Αντιδημάρχου μηνός Μαίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών
Ημ/νια: 14/05/2017 09:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΥΧΩ1Ζ-ΞΟ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 12/05/2017 13:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΟΝΩ1Ζ-ΤΙΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 12/05/2017 11:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α8ΝΩ1Ζ-Υ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/05/2017 11:21:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΛΚΩ1Ζ-Ξ6Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 12/05/2017 11:17:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω98ΡΩ1Ζ-ΛΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 12/05/2017 11:14:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΔΗΩ1Ζ-ΗΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/05/2017 11:01:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Μ73Ω1Ζ-21Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διακίνηση αλληλογραφίας εσωτερικού, φακέλων βάρους έως 20gr

Θέμα: Διακίνηση αλληλογραφίας εσωτερικού, φακέλων βάρους έως 20gr
Ημ/νια: 12/05/2017 11:00:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ8ΙΩ1Ζ-Π4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α.Ο.Ε. περί έγκρισης εκτέλεσης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων δημοπράτησης και κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ¨

Θέμα: Α.Ο.Ε. περί έγκρισης εκτέλεσης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων δημοπράτησης και κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ¨
Ημ/νια: 12/05/2017 10:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΘ6Ω1Ζ-1ΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαιου 2017, με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαιου 2017, με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/05/2017 10:54:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7281Ω1Ζ-ΥΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ».
Ημ/νια: 11/05/2017 14:10:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ206Ω1Ζ-Θ9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Β΄ δόσης χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017

Θέμα: Απόδοση Β΄ δόσης χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017
Ημ/νια: 11/05/2017 12:31:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΣΜΩ1Ζ-Θ1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Β΄ δόσης χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017

Θέμα: Απόδοση Β΄ δόσης χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017
Ημ/νια: 11/05/2017 12:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΒ3Ω1Ζ-ΦΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εντύπων ημερήσιου δελτίου κίνησης οχημάτων

Θέμα: Προμήθεια εντύπων ημερήσιου δελτίου κίνησης οχημάτων
Ημ/νια: 11/05/2017 10:55:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡ5ΝΩ1Ζ-2ΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης
Ημ/νια: 11/05/2017 10:46:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΠΔΩ1Ζ-918
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας περιόδου έως και 20/7/2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Δαπάνες καθαρισμού γραφείων υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας περιόδου έως και 20/7/2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 11/05/2017 10:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ0ΥΩ1Ζ-Ψ0Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 71/2017 με θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων "Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων ΔΕ Στυλίδας" και "Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων ΔΕ Εχιναίων"

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 71/2017 με θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων "Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων ΔΕ Στυλίδας" και "Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων ΔΕ Εχιναίων"
Ημ/νια: 11/05/2017 08:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ7ΡΩ1Ζ-ΦΕΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 11/05/2017 07:45:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΩΠΩ1Ζ-Ψ4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έτους 2017
Ημ/νια: 11/05/2017 07:37:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΙΧΩ1Ζ-3ΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες