Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 06/07/2017 13:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 632ΒΩ1Ζ-ΥΡ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017
Ημ/νια: 06/07/2017 13:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΝΩ1Ζ-ΩΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 88/2017 με θέμα: Σφράγιση λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας μέχρι τη λήψη ειδικού σήματος πιστοποίησης λειτουργίας τους.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 88/2017 με θέμα: Σφράγιση λειτουργίας των υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας μέχρι τη λήψη ειδικού σήματος πιστοποίησης λειτουργίας τους.
Ημ/νια: 06/07/2017 13:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΠΜΩ1Ζ-ΕΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017
Ημ/νια: 06/07/2017 13:07:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨ3Ω1Ζ-6ΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017
Ημ/νια: 06/07/2017 12:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΑΝΩ1Ζ-ΔΡ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017
Ημ/νια: 06/07/2017 12:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΖΖΩ1Ζ-Μ97
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας μηνός Ιουνίου 2017
Ημ/νια: 06/07/2017 12:29:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΑΜΩ1Ζ-521
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2017.

Θέμα: Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2017.
Ημ/νια: 06/07/2017 12:14:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Υ9ΩΩ1Ζ-ΕΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ»
Ημ/νια: 06/07/2017 10:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΩΓΩ1Ζ-ΥΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 05/07/2017 12:34:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΕΘΩ1Ζ-ΡΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954
Ημ/νια: 05/07/2017 12:28:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω78ΔΩ1Ζ-ΥΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3337

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3337
Ημ/νια: 05/07/2017 12:25:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΘΟΩ1Ζ-9Β4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792
Ημ/νια: 05/07/2017 12:22:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΕΕΩ1Ζ-ΥΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΡ 1528

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΡ 1528
Ημ/νια: 05/07/2017 12:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΞΞΩ1Ζ-Ι41
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3301

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3301
Ημ/νια: 05/07/2017 12:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ξ6ΦΩ1Ζ-17Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2017
Ημ/νια: 05/07/2017 11:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΘΣΩ1Ζ-Ξ59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. Νο 14 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. Νο 14 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
Ημ/νια: 04/07/2017 13:38:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 666ΛΩ1Ζ-ΥΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 86/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας – Λογγιτσίου» του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 86/2017 με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση δρόμου Στυλίδας – Λογγιτσίου» του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 04/07/2017 13:37:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΨΜΩ1Ζ-ΓΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 85/2017 με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ».

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 85/2017 με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ».
Ημ/νια: 04/07/2017 11:26:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΩΡΩ1Ζ-67Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 83/2017 με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λακουβών στη Δ.Κ. Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 83/2017 με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λακουβών στη Δ.Κ. Στυλίδας»
Ημ/νια: 04/07/2017 10:55:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΓΩ1Ζ-ΟΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες