Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνη επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 μετρητή Νο 0.0 και 5 φωτιστικά σώματα στον Φανό της Τοπικής Κοινότητας Γλύφας στη θέση "Πέτρινα".

Θέμα: Δαπάνη επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1 μετρητή Νο 0.0 και 5 φωτιστικά σώματα στον Φανό της Τοπικής Κοινότητας Γλύφας στη θέση "Πέτρινα".
Ημ/νια: 08/05/2017 10:29:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Δ2Ω1Ζ-ΗΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ημ/νια: 08/05/2017 10:21:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΚΥΩ1Ζ-1ΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 68/2017 με θέμα: Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (Εικοσαετίας)

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 68/2017 με θέμα: Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (Εικοσαετίας)
Ημ/νια: 08/05/2017 10:02:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΝΙΩ1Ζ-ΙΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 67/2017 με θέμα: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας Οικονομικού Έτους 2017

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 67/2017 με θέμα: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας Οικονομικού Έτους 2017
Ημ/νια: 08/05/2017 09:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΖΣΩ1Ζ-Ω4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 79 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ".

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 79 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ".
Ημ/νια: 08/05/2017 08:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ι7ΦΩ1Ζ-7ΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 69/2017 με θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με ένσταση της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, κατά της μελέτης και της διακήρυξης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ...

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 69/2017 με θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με ένσταση της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, κατά της μελέτης και της διακήρυξης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Ημ/νια: 05/05/2017 13:36:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β1ΚΩ1Ζ-ΡΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, μηνός Απριλίου 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, μηνός Απριλίου 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 05/05/2017 13:22:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 70ΨΙΩ1Ζ-ΦΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Στυλίδας, μηνός Απριλίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Στυλίδας, μηνός Απριλίου 2017
Ημ/νια: 05/05/2017 13:03:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΞΨΣΩ1Ζ-345
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Απριλίου 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Απριλίου 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 05/05/2017 12:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 784ΡΩ1Ζ-Ζ08
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Απριλίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Απριλίου 2017
Ημ/νια: 05/05/2017 12:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΟΠΩ1Ζ-ΝΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Απριλίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Απριλίου 2017
Ημ/νια: 05/05/2017 12:24:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ4ΓΩ1Ζ-ΕΗΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης
Ημ/νια: 05/05/2017 10:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΧΨΩ1Ζ-7Ε9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Στυλίδας όσον αφορά το συνδιακατεχόμενο δάσος στη θέση «Κρη-Βομβόκα» της Τοπικής Κοινότητας Μύλων, κατόπιν της από 12-4-2017 αιτήσεως του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας...

Θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Στυλίδας όσον αφορά το συνδιακατεχόμενο δάσος στη θέση «Κρη-Βομβόκα» της Τοπικής Κοινότητας Μύλων, κατόπιν της από 12-4-2017 αιτήσεως του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μύλων
Ημ/νια: 05/05/2017 09:20:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΠ1Ω1Ζ-7Δ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
Ημ/νια: 04/05/2017 13:45:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΛΥΩ1Ζ-ΜΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WINBANK

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WINBANK
Ημ/νια: 04/05/2017 13:22:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΩΘΩ1Ζ-ΩΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 12ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"

Θέμα: Εξόφληση 12ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"
Ημ/νια: 04/05/2017 12:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 75ΜΛΩ1Ζ-Ω3Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 11ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"

Θέμα: Εξόφληση 11ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"
Ημ/νια: 04/05/2017 11:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΕΙΩ1Ζ-ΣΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 10ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"

Θέμα: Εξόφληση 10ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"
Ημ/νια: 04/05/2017 11:07:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Θ9ΗΩ1Ζ-ΔΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης
Ημ/νια: 04/05/2017 09:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΕΘΩ1Ζ-899
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 2764 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 2764 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 04/05/2017 07:53:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π2ΨΩ1Ζ-Κ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες