Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή 5ης δόσης αποπληρωμής δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων

Θέμα: Καταβολή 5ης δόσης αποπληρωμής δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων
Ημ/νια: 29/06/2017 13:03:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΒΡΩ1Ζ-Π05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου <<ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ>> του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου <<ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ>> του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 29/06/2017 12:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΛΠΩ1Ζ-ΛΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δόσεων αποπληρωμής δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων

Θέμα: Καταβολή δόσεων αποπληρωμής δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων
Ημ/νια: 29/06/2017 11:51:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΕΧΩ1Ζ-6ΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Α.Κ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>> του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Α.Κ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>> του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 29/06/2017 11:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ91Ω1Ζ-ΦΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση παράτασης μουσικών οργάνων

Θέμα: Απόφαση παράτασης μουσικών οργάνων
Ημ/νια: 29/06/2017 10:43:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Υ6Ω1Ζ-ΛΤ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Hχητική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Hχητική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 29/06/2017 09:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΥΩΩ1Ζ-7ΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και συμπυκνωμένων χυμών για προσφορά τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2017

Θέμα: Προμήθεια εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και συμπυκνωμένων χυμών για προσφορά τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2017
Ημ/νια: 29/06/2017 08:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ53Ω1Ζ-Γ0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2017 ΑΠΌΦΑΣΗΣ

Θέμα: Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2017 ΑΠΌΦΑΣΗΣ
Ημ/νια: 29/06/2017 08:45:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΓΡΩ1Ζ-ΔΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 13ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"

Θέμα: Εξόφληση 13ου λογαριασμού του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας"
Ημ/νια: 29/06/2017 08:14:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΧΜΩ1Ζ-ΗΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της σταθερής τηλεφωνικής συνδέσης του ΚΑΠΗ Στυλίδας, από 16/4 έως 15/6/2017.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της σταθερής τηλεφωνικής συνδέσης του ΚΑΠΗ Στυλίδας, από 16/4 έως 15/6/2017.
Ημ/νια: 28/06/2017 10:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω41ΩΩ1Ζ-ΣΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση τοποθέτησης προσληφθέντα ωφελούμενου

Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης προσληφθέντα ωφελούμενου
Ημ/νια: 27/06/2017 13:05:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 72ΜΡΩ1Ζ-ΧΒ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενου μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενου μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 27/06/2017 13:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΧΔΩ1Ζ-44Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γλύφας

Θέμα: Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γλύφας
Ημ/νια: 27/06/2017 13:00:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΞΩ1Ζ-ΤΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εντύπων ημερήσιου δελτίου κίνησης οχημάτων και φακέλων οικογενειακών μερίδων δημοτολογίου

Θέμα: Προμήθεια εντύπων ημερήσιου δελτίου κίνησης οχημάτων και φακέλων οικογενειακών μερίδων δημοτολογίου
Ημ/νια: 27/06/2017 12:57:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Ν5Ω1Ζ-0ΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 27/06/2017 12:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΒΜΩ1Ζ-Λ1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας περιόδου έως και 20/7/2017

Θέμα: Δαπάνες καθαρισμού γραφείων υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας περιόδου έως και 20/7/2017
Ημ/νια: 27/06/2017 12:43:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΧ4Ω1Ζ-35Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2766 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2766 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 27/06/2017 12:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΣΣΩ1Ζ-ΕΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς

Θέμα: Επισκευή υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς
Ημ/νια: 27/06/2017 11:48:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΦ7Ω1Ζ-ΨΛ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1315 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1315 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 26/06/2017 13:08:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΖΩ1Ζ-3ΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 26/06/2017 12:58:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΛΝΒΩ1Ζ-6ΚΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες