Βρίσκεστε εδώ

Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Στυλίδας

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

Καθ'υλην αρμοδιότητες:

Οικονομικά θέματα και ιδίως:

Προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών, εσόδων, περιουσίας και ταμείου.  

Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Πολιτική Προστασία 

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Στυλίδας:
 

 • Καθαριότητας και χώρων πρασίνου και ιδίως:

Περιβάλλοντος, καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων, ανακύκλωση υλικών, κίνηση αυτοκινήτων, καύσιμα, συντήρησης πρασίνου, δημοτικά κοιμητήρια. 

 • Ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως:
 • Συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικών  καθαρισμών, πηγών και αντλιοστασίων ύδρευσης. 
 • Εποπτεία και συντονισμός  επίβλεψης και διευθέτησης του ηλεκτροφωτισμού. Συντήρηση, επέκταση και επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισμού.

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών (Τεχνικών, οδοποιίας, πρασίνου, περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας κλπ).
 • Έχει την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων.
 • Μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση  και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των  Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας.

Χορηγεί βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, απασχόλησης στρατευσίμων, επαγγέλματος και καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Καθ'υλην αρμοδιότητες:

Διοικητικά θέματα και ιδίως:

Υποστήριξη πολιτικών οργάνων του Δήμου, δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου, ανθρώπινου  δυναμικού και διοικητικής μέριμνας, εκλογών.

Προγραμματισμού, οργάνωσης - πληροφορικής και Διαφάνειας και ιδίως:

Προγραμματισμού, ανάπτυξης και οργάνωσης, διαφάνειας, ΚΟΣΕ και πληροφορικής, πρόγραμμα Διαύγειας.  

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως:

Κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων, ΚΑΠΗ, Παιδικών σταθμών, παιδείας, Δια βίου μάθησης και πολιτισμού, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», συμβουλευτική αγωγή και δράσεις νεολαίας, προστασία και προαγωγή Δημόσιας υγείας, συμβούλιο ένταξης  μεταναστών και συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας.

Θέματα αδέσποτων ζώων.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Καθ'υλην αρμοδιότητες:

Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδίως:

Έργων, έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, δικτύων, τεχνικών συνεργείων, μελετών - επίβλεψης έργων, παιδικών χαρών.

Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, διαχείρισης υλικών, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και του Κυκλοφοριακού.

Περισυλλογή και απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Εχιναίων:

 • Καθαριότητας και χώρων πρασίνου και ιδίως:

Περιβάλλοντος, καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων, ανακύκλωση υλικών, κίνηση αυτοκινήτων, καύσιμα, συντήρησης πρασίνου, δημοτικά κοιμητήρια. 

 • Ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως:
 • Συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, πηγών και αντλιοστασίων ύδρευσης.
 • Εποπτεία και συντονισμό  επίβλεψης και διευθέτησης  του ηλεκτροφωτισμού. Συντήρηση, επέκταση και επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισμού.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα
  ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών (Τεχνικών, οδοποιίας, περιβάλλοντος, πρασίνου, πολιτικής προστασίας κλπ).
 • Έχει την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση  και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τον Εκπρόσωπο των  Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
  προβλημάτων τους.
 • Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, απασχόλησης στρατευσίμων, επαγγέλματος και καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων.

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πελασγίας:

 • Καθαριότητας και χώρων πρασίνου και ιδίως:

Περιβάλλοντος, καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων,  ανακύκλωση υλικών, κίνηση αυτοκινήτων, καύσιμα, συντήρησης πρασίνου, δημοτικά κοιμητήρια. 

 • Ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως:
 • Συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, πηγών και  αντλιοστασίων ύδρευσης.  
 • Εποπτεία και συντονισμό  επίβλεψης και διευθέτησης  του ηλεκτροφωτισμού. Συντήρηση, επέκταση και επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισμού.
 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών (Τεχνικών, οδοποιίας, περιβάλλοντος, πρασίνου, πολιτικής προστασίας κλπ).
 • Έχει την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
 • Μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση  και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους 
  και τον Εκπρόσωπο των  Τοπικών
  Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, απασχόλησης στρατευσίμων, επαγγέλματος και καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων.

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (αριστίνδην Αντιδήμαρχος)

 • Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί  την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 • Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ), καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη  δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των  τοπικών συμφερόντων.
 • Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
 • Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 • Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα Μ.Μ.Ε.
 • Εξουσιοδοτείται να υπογράφει έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητές του.

 

 

 •  Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την  κατ’εντολή υπογραφή, εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιβολή διοικητικών κυρώσεων, γνήσιο υπογραφών, ακριβές φωτοαντιγράφων και λοιπών δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική εκτέλεση  των ανατιθέμενων  αρμοδιοτήτων τους.
 •   Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με το Δήμαρχο. 
 •   Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
 •  Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
 •  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καρακώστας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστόφορο Αχινιώτη.
 •  Ανατίθεται η κατά νόμο αναπλήρωση του Δημάρχου, στα καθήκοντά του ως ληξιάρχου της ΔΕ Στυλίδας στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Καρακώστα, της ΔΕ Εχιναίων στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Χασιώτη και της ΔΕ Πελασγίας στον Αντιδήμαρχο κ. Χριστόφορο Αχινιώτη.