Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 30/09/2022 12:04:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΖΠΩ1Ζ-1ΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας».

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 30/09/2022 12:01:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΙ9Ω1Ζ-ΖΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 30/09/2022 11:55:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΒΓΩ1Ζ-ΥΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/09/2022 11:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΡΓΩ1Ζ-6Χ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 2 ώρες 59 λεπτά
Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών απο είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/09/2022 11:43:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΦΩ1Ζ-8ΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/08/2022 έως 14/09/2022.

Θέμα: Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/08/2022 έως 14/09/2022.
Ημ/νια: 29/09/2022 14:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΥΠΩ1Ζ-ΑΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940
Ημ/νια: 29/09/2022 13:13:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ561Ω1Ζ-Π4Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940
Ημ/νια: 29/09/2022 13:12:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤ7Ω1Ζ-ΛΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 940
Ημ/νια: 29/09/2022 13:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖΤΩ1Ζ-ΦΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 942

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 942
Ημ/νια: 29/09/2022 13:07:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΨΩ1Ζ-ΔΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 29/09/2022 11:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ0ΙΩ1Ζ-ΞΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 29/09/2022 11:02:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΡΡΩ1Ζ-7ΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Στυλίδας (Ηχητική κάλυψη και ηλεκτρονική υποστήριξη για την οργάνωση πραγματοποίησης της εκδήλωσης: "Ολοκλήρωση διαβούλευσης πρόσκλησης για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER του ΣΣ ΚΑΠΟΥ 2023-2027 στη...

Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Στυλίδας (Ηχητική κάλυψη και ηλεκτρονική υποστήριξη για την οργάνωση πραγματοποίησης της εκδήλωσης: "Ολοκλήρωση διαβούλευσης πρόσκλησης για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER του ΣΣ ΚΑΠΟΥ 2023-2027 στη Στυλίδα κατά την περίοδο 7 και 8 /10/2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης")
Ημ/νια: 29/09/2022 10:57:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ3ΛΩ1Ζ-7ΑΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 29/09/2022 10:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΨΩ1Ζ-Ζ65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σκυλοτροφής

Θέμα: Προμήθεια σκυλοτροφής
Ημ/νια: 29/09/2022 10:32:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΙΩ1Ζ-Β2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 08/07/2022 έως 07/09/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 08/07/2022 έως 07/09/2022
Ημ/νια: 28/09/2022 14:44:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΧΛΩ1Ζ-Ξ7Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αρ. Απόφασης: 141/2022 περί Κατακύρωσης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Αρ. Απόφασης: 141/2022 περί Κατακύρωσης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 28/09/2022 13:46:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Φ5Ω1Ζ-ΕΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μελέτη στατιστικής επάρκειας μετατροπής ισογείου κτιρίου για τη δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στις Ράχες Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Μελέτη στατιστικής επάρκειας μετατροπής ισογείου κτιρίου για τη δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στις Ράχες Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 28/09/2022 13:31:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΒΞΩ1Ζ-1ΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 155:Συμμόρφωση με την υπ’ αρ υπ’ αρ. 1293/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» και ακύρωση του διαγωνισμού...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 155:Συμμόρφωση με την υπ’ αρ υπ’ αρ. 1293/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» και ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 28/09/2022 12:42:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΒ0Ω1Ζ-ΗΩΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 154: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 154: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων».
Ημ/νια: 28/09/2022 12:10:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΗ5Ω1Ζ-ΜΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness