Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Μαΐου έτους 2022».

Θέμα: «Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Μαΐου έτους 2022».
Ημ/νια: 05/05/2022 09:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ1ΗΩ1Ζ-ΛΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 64: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.1 : «Υποδομές έγγειων βελτιώσεων»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 64: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.1 : «Υποδομές έγγειων βελτιώσεων»
Ημ/νια: 04/05/2022 15:01:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΗΡΩ1Ζ-ΘΨ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 63: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ (TAΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 63: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ (TAΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 04/05/2022 14:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟΠΩ1Ζ-ΖΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Μαϊου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Μαϊου 2022
Ημ/νια: 04/05/2022 14:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ77Ω1Ζ-ΜΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (135 - 22/2/2022) Υπερωρίες υπαλλήλου Δοικητικής Υπηρεσίας με σύμβαση ΙΔΑΧ μηνός Μαϊου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (135 - 22/2/2022) Υπερωρίες υπαλλήλου Δοικητικής Υπηρεσίας με σύμβαση ΙΔΑΧ μηνός Μαϊου 2022
Ημ/νια: 04/05/2022 14:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΕ5Ω1Ζ-ΔΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός Μαϊου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός Μαϊου 2022
Ημ/νια: 04/05/2022 14:05:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ28ΣΩ1Ζ-ΤΤΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ληξιαρχών -πρακτικογράφου μηνός Μαϊου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ληξιαρχών -πρακτικογράφου μηνός Μαϊου 2022
Ημ/νια: 04/05/2022 13:54:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ72Ω1Ζ-Β1Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 04/05/2022 13:50:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΦΞΩ1Ζ-ΥΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μελέτη εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών και Δημοτικοί πόροι

Θέμα: Μελέτη εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών και Δημοτικοί πόροι
Ημ/νια: 04/05/2022 13:35:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΕ0Ω1Ζ-9Ο4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 62: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 2022 – 2023»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 62: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 2022 – 2023»
Ημ/νια: 04/05/2022 13:26:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΑΕΩ1Ζ-Κ3Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση - βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 04/05/2022 12:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΘΧΩ1Ζ-Ω5Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τέλη για το διάστημα από 16/02/2022 έως 15/04/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τέλη για το διάστημα από 16/02/2022 έως 15/04/2022
Ημ/νια: 03/05/2022 15:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΛΞΩ1Ζ-Λ7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού

Θέμα: Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού
Ημ/νια: 03/05/2022 14:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ7ΔΩ1Ζ-Ψ9Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 982

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 982
Ημ/νια: 03/05/2022 13:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 913ΑΩ1Ζ-ΨΒΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Στυλίδας
Ημ/νια: 03/05/2022 13:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΓΖΩ1Ζ-Η2Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 107/2022 για "Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 107/2022 για "Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού"
Ημ/νια: 03/05/2022 13:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΡΨΩ1Ζ-ΤΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 03/05/2022 13:36:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΤΓΩ1Ζ-ΡΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (ΚΗΙ 5933)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (ΚΗΙ 5933)
Ημ/νια: 03/05/2022 13:21:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ6ΩΩ1Ζ-62Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ 3293)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ 3293)
Ημ/νια: 03/05/2022 13:06:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΓ6Ω1Ζ-Ζ1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 03/05/2022 11:21:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΨ9Ω1Ζ-ΧΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες