Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 03/05/2022 11:20:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΠΠΩ1Ζ-ΙΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπών άρθρου 13, παράγραφος 9 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών άρθρου 13, παράγραφος 9 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)
Ημ/νια: 29/04/2022 13:47:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΛΙΩ1Ζ-ΤΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επικαιροποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2022

Θέμα: Επικαιροποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2022
Ημ/νια: 29/04/2022 13:18:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 634ΒΩ1Ζ-Κ9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επικαιροποίηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022

Θέμα: Επικαιροποίηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022
Ημ/νια: 29/04/2022 12:53:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΤΠΩ1Ζ-6ΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375
Ημ/νια: 29/04/2022 11:32:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ88ΙΩ1Ζ-17Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375
Ημ/νια: 29/04/2022 11:30:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ3ΟΩ1Ζ-5ΣΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375
Ημ/νια: 29/04/2022 11:29:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΣΝΩ1Ζ-4Ε7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 375
Ημ/νια: 29/04/2022 11:25:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ84Ω1Ζ-2Τ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 29/04/2022 09:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΚΞΩ1Ζ-Χ08
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από εισπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από εισπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 29/04/2022 09:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΚ8Ω1Ζ-2ΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από εισπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από εισπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 29/04/2022 09:25:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΑΧΩ1Ζ-6ΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΠΟΕΜΙΣ 287

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΠΟΕΜΙΣ 287
Ημ/νια: 28/04/2022 14:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΝ6Ω1Ζ-ΟΙ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 97

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 97
Ημ/νια: 28/04/2022 14:50:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΣΒΩ1Ζ-Ζ6Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 97

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 97
Ημ/νια: 28/04/2022 14:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΟ0Ω1Ζ-ΜΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 283

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 283
Ημ/νια: 28/04/2022 14:42:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΜΑΩ1Ζ-ΚΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δωρεάν παραχώρηση τάφου

Θέμα: Δωρεάν παραχώρηση τάφου
Ημ/νια: 28/04/2022 12:16:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒΥΩ1Ζ-21Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης

Θέμα: Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης
Ημ/νια: 28/04/2022 12:05:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΡΝΩ1Ζ-ΙΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομή για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ έτους 2022

Θέμα: Συνδρομή για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ έτους 2022
Ημ/νια: 28/04/2022 11:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡ0Ω1Ζ-6ΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Θέμα: Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957
Ημ/νια: 28/04/2022 11:41:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΝΩΩ1Ζ-ΜΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων»
Ημ/νια: 28/04/2022 11:30:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ2ΙΩ1Ζ-Ψ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness