Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/02/2024 11:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑΖΩ1Ζ-0ΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/02/2024 11:14:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΦ2Ω1Ζ-6ΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/02/2024 11:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΧΛΩ1Ζ-ΔΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ΔΕ περί Κατακύρωσης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση ΔΕ περί Κατακύρωσης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 15/02/2024 11:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ0ΝΩ1Ζ-ΖΣΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 15/02/2024 10:43:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΥΙΩ1Ζ-Ν6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ.5441/66) - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ.5441/66) - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 15/02/2024 10:26:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΡ5Ω1Ζ-Φ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 14/02/2024 14:35:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΙ2Ω1Ζ-ΒΧ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 14:08:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΠ2Ω1Ζ-Κ2Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 14:05:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΣΝΩ1Ζ-ΑΧΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 14:02:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ8ΒΩ1Ζ-ΜΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:59:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΜ4Ω1Ζ-Ι12
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:56:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Π5Ω1Ζ-ΘΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Νοεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Νοεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:55:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΠΓΩ1Ζ-9ΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΠΙΩ1Ζ-ΖΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:51:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΨΙΩ1Ζ-ΚΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 14/02/2024 13:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 923ΦΩ1Ζ-ΝΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 20: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 20: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».
Ημ/νια: 13/02/2024 14:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΒΓΩ1Ζ-ΣΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 19: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 19: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής».
Ημ/νια: 13/02/2024 14:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 692ΛΩ1Ζ-4ΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 13/02/2024 13:28:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΗΩ1Ζ-ΞΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 18: Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσώνα Πελασγίας Δ. Στυλίδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5200064 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 18: Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσώνα Πελασγίας Δ. Στυλίδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5200064 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»
Ημ/νια: 13/02/2024 13:25:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΧΠΩ1Ζ-ΛΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες