Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2024

Θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου του αρ. 199 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 για το έτος 2024
Ημ/νια: 13/02/2024 13:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ε4Ω1Ζ-ΚΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια
Ημ/νια: 13/02/2024 13:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛ98Ω1Ζ-07Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 17: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στο Δήμο Στυλίδας ποσού € 61.764,40 από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 17: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στο Δήμο Στυλίδας ποσού € 61.764,40 από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας Προσθήκη 3ου υπό έργου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΑΤ11)».
Ημ/νια: 13/02/2024 12:54:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΚΩ1Ζ-ΘΙΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 16: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 16: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.
Ημ/νια: 13/02/2024 12:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΠΡΩ1Ζ-ΦΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2024

Θέμα: Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2024
Ημ/νια: 13/02/2024 12:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Ξ8Ω1Ζ-2Θ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για τον χαρακτηρισμό εδαφών και παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο " Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Ορισμός επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για τον χαρακτηρισμό εδαφών και παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο " Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 13/02/2024 12:15:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ1ΒΩ1Ζ-ΩΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37
Ημ/νια: 12/02/2024 12:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΒΙΩ1Ζ-4Ο3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 37
Ημ/νια: 12/02/2024 11:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΝΩ1Ζ-Δ6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 12/02/2024 11:07:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6741Ω1Ζ-Ο00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 12/02/2024 11:06:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΘΔΩ1Ζ-8ΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 12/02/2024 11:05:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΘ6Ω1Ζ-ΒΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 12/02/2024 11:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9710Ω1Ζ-ΣΦ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 12/02/2024 10:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΤΩ1Ζ-5Ν9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 54

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 54
Ημ/νια: 12/02/2024 09:43:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΒΨΩ1Ζ-ΧΗ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 54

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 54
Ημ/νια: 12/02/2024 09:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ4ΦΩ1Ζ-ΠΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 54

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 54
Ημ/νια: 12/02/2024 09:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β3ΦΩ1Ζ-ΑΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 54/2024-06/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 54/2024-06/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:32:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΕΖΩ1Ζ-ΕΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 46/2024-05/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 46/2024-05/02/2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΝΓΩ1Ζ-Ο4Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 13:38:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ8ΟΩ1Ζ-4ΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 12:38:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ9ΗΩ1Ζ-ΒΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες