Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Θέμα: Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957
Ημ/νια: 28/04/2022 11:41:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΝΩΩ1Ζ-ΜΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων»
Ημ/νια: 28/04/2022 11:30:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ2ΙΩ1Ζ-Ψ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού της πράξης με κωδικό MIS 5132697, ΣΑΕ 2021ΣΕ27510119

Θέμα: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού της πράξης με κωδικό MIS 5132697, ΣΑΕ 2021ΣΕ27510119
Ημ/νια: 28/04/2022 11:19:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΧΦΩ1Ζ-Α2Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας περιόδου 22/3/2022-21/4/2022

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας περιόδου 22/3/2022-21/4/2022
Ημ/νια: 27/04/2022 14:42:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΦΖΩ1Ζ-ΧΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ετήσια εισπφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ. 5441/66)

Θέμα: Ετήσια εισπφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ. 5441/66)
Ημ/νια: 27/04/2022 13:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ0ΔΩ1Ζ-Μ6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ετήσια εισπφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ. 5441/66)

Θέμα: Ετήσια εισπφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ. 5441/66)
Ημ/νια: 27/04/2022 13:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΛΠΩ1Ζ-ΤΚ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 16/02/2022 έως 15/04/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238022065

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 16/02/2022 έως 15/04/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238022065
Ημ/νια: 27/04/2022 13:22:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΞΓΩ1Ζ-ΛΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 27/04/2022 12:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ9ΨΩ1Ζ-ΒΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 27/04/2022 12:45:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦΗΩ1Ζ-7Θ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 27/04/2022 12:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΨΚΩ1Ζ-ΙΓΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού»
Ημ/νια: 27/04/2022 11:36:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΜΡΩ1Ζ-ΒΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 27/04/2022 10:08:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣΠΩ1Ζ-ΝΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/04/2022 16:39:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6340Ω1Ζ-Ω9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 14:20:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΛ7Ω1Ζ-Ν9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 14:09:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Θ0Ω1Ζ-6ΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτου ΚΗΙ 1360 των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, μηνός Μαρτίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτου ΚΗΙ 1360 των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, μηνός Μαρτίου 2022
Ημ/νια: 26/04/2022 13:23:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΗΟΩ1Ζ-ΤΓ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας τεχνικών έργων μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 12:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΟ2Ω1Ζ-6ΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια και αντικατάσταση υδρομέτρων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια και αντικατάσταση υδρομέτρων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/04/2022 12:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΠΙΩ1Ζ-ΣΦΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 11:12:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΧΠΩ1Ζ-ΗΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 10:45:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Δ0Ω1Ζ-ΓΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness