Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 12:23:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΣΥΩ1Ζ-62Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 12:22:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΚΘΩ1Ζ-ΩΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 12:14:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΔΥΩ1Ζ-73Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 11:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΕΒΩ1Ζ-ΠΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 11:41:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΗΩ1Ζ-ΤΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 11:12:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΠΛΩ1Ζ-2ΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βεβαίωση Π.Ο.Υ. για την πραγματοποίηση της δαπάνης με τίτλο: Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Διενέργεια Υποέργου Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο του Έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Βεβαίωση Π.Ο.Υ. για την πραγματοποίηση της δαπάνης με τίτλο: Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Διενέργεια Υποέργου Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο του Έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 06/02/2024 10:42:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ4ΕΩ1Ζ-ΝΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 06/02/2024 10:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΩΛΩ1Ζ-ΒΩΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 05/02/2024 14:32:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1ΩΩ1Ζ-ΥΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Ανύδρου - Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Ανύδρου - Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 05/02/2024 14:24:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΝΕΩ1Ζ-ΑΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 05/02/2024 14:11:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛ3Ω1Ζ-7Γ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 05/02/2024 14:07:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ01Ω1Ζ-ΙΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 05/02/2024 14:04:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΥΝΩ1Ζ-ΤΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 05/02/2024 14:00:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΚΘΩ1Ζ-0ΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

Θέμα: Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου
Ημ/νια: 05/02/2024 13:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΕ3Ω1Ζ-5ΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2024

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2024
Ημ/νια: 05/02/2024 12:59:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΑΠΩ1Ζ-ΚΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βεβαίωση Π.Ο.Υ. για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας της δαπάνης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καραβομύλου, Αχινού, Παραλίας ραχών, Ραχών – Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας»,

Θέμα: Βεβαίωση Π.Ο.Υ. για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας της δαπάνης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καραβομύλου, Αχινού, Παραλίας ραχών, Ραχών – Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας»,
Ημ/νια: 05/02/2024 12:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΙΑΩ1Ζ-9ΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 43/2024-31/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 43/2024-31/01/2024
Ημ/νια: 05/02/2024 11:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΞΠΩ1Ζ-ΡΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου Στυλίδας που εκτελούν χρέη Ληξιάρχων καθώς και υπαλλήλου που τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το μήνα Φεβρουάριο 2024.

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου Στυλίδας που εκτελούν χρέη Ληξιάρχων καθώς και υπαλλήλου που τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το μήνα Φεβρουάριο 2024.
Ημ/νια: 02/02/2024 14:27:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΨΕΩ1Ζ-023
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" - Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" - Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 02/02/2024 10:53:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΩΝΩ1Ζ-ΦΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness