Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης (συνεχιζόμενο)

Θέμα: Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης (συνεχιζόμενο)
Ημ/νια: 19/04/2022 14:21:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ55Ω1Ζ-52Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια φωτοαντιγράφων

Θέμα: Προμήθεια φωτοαντιγράφων
Ημ/νια: 19/04/2022 12:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟ0Ω1Ζ-418
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αποψίλωση και καθαρισμός χώρων αναψυχής και κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Αποψίλωση και καθαρισμός χώρων αναψυχής και κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Στυλίδας»
Ημ/νια: 19/04/2022 12:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΙ3Ω1Ζ-ΒΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (364 - 13/4/2022) Συντήρηση - επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (364 - 13/4/2022) Συντήρηση - επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 19/04/2022 12:04:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ4ΔΩ1Ζ-ΦΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση Πρακτικογράφου μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Αποζημίωση Πρακτικογράφου μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 19/04/2022 11:16:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε65Ω1Ζ-ΗΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας

Θέμα: Παροχή υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας
Ημ/νια: 19/04/2022 10:45:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΔ4Ω1Ζ-ΞΜΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 19/04/2022 10:06:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ41Ω1Ζ-ΟΔΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 61: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 61: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 19/04/2022 09:50:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨ7Ω1Ζ-ΒΗ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Πελασγίας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Πελασγίας»
Ημ/νια: 19/04/2022 09:47:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΑ4Ω1Ζ-1ΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 56: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 56: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 18/04/2022 14:57:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν1ΓΩ1Ζ-ΒΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο)

Θέμα: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο)
Ημ/νια: 18/04/2022 14:42:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΔΔΩ1Ζ-Ν1Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 55: : Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 39.680,00 ευρώ της πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Στυλίδας» από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 55: : Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 39.680,00 ευρώ της πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Στυλίδας» από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» του Πράσινου Ταμείου.
Ημ/νια: 18/04/2022 14:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΗΖΩ1Ζ-4ΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκριση διαδικασίας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκριση διαδικασίας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 18/04/2022 14:05:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΦΚΩ1Ζ-ΦΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 13:58:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΣΡΩ1Ζ-5ΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 54: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 54: «Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου»
Ημ/νια: 18/04/2022 13:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ73ΣΩ1Ζ-8ΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 12:45:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥΕΩ1Ζ-1Β5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 12:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑ2Ω1Ζ-5ΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 11:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΤ0Ω1Ζ-ΔΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 10:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΛ2Ω1Ζ-ΝΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 15/04/2022 12:32:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω20Ω1Ζ-Ω7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες