Βρίσκεστε εδώ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 34 λεπτά

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 28/02/2024 14:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΕΥΩ1Ζ-ΚΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Ημ/νια: 28/02/2024 13:29:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΜΝΩ1Ζ-ΨΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 28/02/2024 13:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΩ1Ζ-Γ0Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Ημ/νια: 28/02/2024 13:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΓΑΩ1Ζ-ΖΡ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 28/02/2024 13:18:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΗΗΩ1Ζ-ΥΗ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Ημ/νια: 28/02/2024 13:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΕΩ1Ζ-8ΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 28/02/2024 13:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΓΕΩ1Ζ-ΚΡ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικού απολύμανσης πόσιμου νερού

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια υλικού απολύμανσης πόσιμου νερού
Ημ/νια: 28/02/2024 12:20:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η95Ω1Ζ-4ΤΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 1: Ψηφιακή διαδραστική έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - ΑΤ 14 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 1: Ψηφιακή διαδραστική έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - ΑΤ 14 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 28/02/2024 11:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩ4Ω1Ζ-00Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 55

Τετ, 28/02/2024 - 15:12
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 55
Ημ/νια: 28/02/2024 10:32:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΞΞΩ1Ζ-ΞΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚ20Ω1Ζ-ΩΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:47:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΦ5Ω1Ζ-1ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:45:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΕΩ1Ζ-Μ65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΝ4Ω1Ζ-ΝΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:39:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗΥΩ1Ζ-ΙΧ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:36:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΓΜΩ1Ζ-601
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9936Ω1Ζ-ΒΛΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:29:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΑ9Ω1Ζ-0ΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΔΚ9Ω1Ζ-ΕΕ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)

Τρί, 27/02/2024 - 15:12
Θέμα: Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 27/02/2024 14:23:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΣΦΩ1Ζ-0ΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες