Βρίσκεστε εδώ

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Στυλίδας

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

 

Α. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και των υπαγομένων σε αυτό Γραφείων:

 • Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και
 • Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Β. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολεοδομίας, που έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και ετοιμόρροπων κτισμάτων.

Γ. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου των Λαϊκών Αγορών.

Δ. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Ε. Εποπτεία και ευθύνη της φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων.

ΣΤ. Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Ζ. Παραχώρηση-διάθεση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, αιθουσών του Δήμου κλπ. για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

Παράλληλα μεταβιβάζεται στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου κατά τόπον της Δ.Ε. Στυλίδας η αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας με αντικείμενο:

 • Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών  υποδομών του Δήμου.
 • Την αποκατάσταση φθορών - βλαβών που έχουν υποστεί  οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Δήμο.
 • Τον προγραμματισμό αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
 • Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
 • Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει.
 • Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 • Τη μέριμνα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Τη μέριμνα για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.

Β. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ύδρευσης & Αποχέτευσης και Άρδευσης με αντικείμενο:

 • Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης.
 • Τον καταρτισμό μελετών συντήρησης και επισκευής φρεατίων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, συντήρησης των δικτύων όμβριων υδάτων μετά των φρεατίων υδροσυλλογής αρμοδιότητας Δ.Ε. Στυλίδας (σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία), κατασκευής αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων ακινήτων, κατασκευής έργων αποχέτευσης λυμάτων, κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων.
 • Τη μέριμνα για την παραλαβή των σχετικών μελετών αποχέτευσης από τους αρμόδιους φορείς.
 • Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης.
 • Την εποπτεία της καταγραφής των καταναλώσεων νερού.
 • Τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και την ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων για μεγαλύτερες βλάβες.
 • Την παρακολούθηση του αρχείου των ωρών άρδευσης.
 • Την τήρηση κατάστασης, στην οποία θα καταγράφονται τα ονόματα των παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης.
 • Τη σύνταξη αναλυτικών καταστάσεων, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεμαχίων που αρδεύουν, τις ώρες που αναλογούν στον κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τη μέριμνα για την καταβολή των τελών άρδευσης.

Γ.  Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ με αντικείμενο:

 • Την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων ΚΕΠ και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. 
 • Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας του.

Δ. Εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών με αντικείμενο:

 • Τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντια-κάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων (κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 • Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Γραφείου Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.
 • Την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

 

 

Δημήτριος Ψάρρης, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

 

Α. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής με αντικείμενο:

 • Την ανάπτυξη της Γεωργίας.
 • Τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Τη συνεργασία με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Την παροχή τεχνικής βοήθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
 • Την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Τη διενέργεια ελέγχων µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή).
 • Την ενημέρωση του αγροτικού κόσµου για ασθένειες που είναι επιβλαβείς για τη φυτική ή τη ζωική παραγωγή και παρέχει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση τους.
 • Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
 • Τη μελέτη σε συνεργασία με το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Τη μελέτη σε συνεργασία με το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
 • Τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 • Την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήµου (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων).

 

Παράλληλα μεταβιβάζεται στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ψάρρη κατά τόπον της Δ. Ε. Στυλίδας - Εχιναίων η αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του υπαγομένου σε αυτό Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο:

 • Την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στη Δ. Ε. Στυλίδας - Εχιναίων.
 • Το σχεδιασμό  προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 • Το σχεδιασμό, συντονισμό και επίβλεψη των μέτρων για την αποκατάσταση των καταστροφών.
 • Τη μέριμνα για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
 • Τη μέριμνα για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Την υλοποίηση  προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Τη  μέριμνα για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών των Δ.Ε. Στυλίδας - Εχιναίων προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας.
 • Τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων και τη μέριμνα για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
 • Την προώθηση σε εθελοντικό επίπεδο θεμάτων πολιτικής προστασίας.

Β. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου με αντικείμενο:

 • Τη μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 • Τη συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε άλση και πάρκα και παιδικές χαρές και σχολικά συγκροτήματα.
 • Τις εργασίες  παρεμβάσεων – αναπλάσεων στους χώρους πρασίνου της αρμοδιότητάς του.
 • Την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των  δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης.
 • Την κοπή δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα κλαδεύσεων.
 • Τη διακίνηση των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των φυτικών υπολειμμάτων και λοιπών υλικών που προέρχονται από τις εργασίες της υπηρεσίας.

Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.

Γ. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στη Δ.Ε Στυλίδας με αντικείμενο:

 • Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών και  μη αστικών απορριμμάτων.
 • Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ..
 • Τη λήψη εκτάκτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτατων γεγονότων.
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμάτων.

 

 

Χαράλαμπος Καναπίτσας, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας με κατά τόπον της Δ. Ε. Εχιναίων αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:

 

Α. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αντικείμενο:

 • Την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών και  μη αστικών απορριμμάτων.
 • Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ..
 • Τη λήψη εκτάκτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτατων γεγονότων.
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων απορριμάτων.

Β. Εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας με αντικείμενο:

 • Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών  υποδομών .
 • Την αποκατάσταση φθορών - βλαβών που έχουν υποστεί  οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις .
 • Τον προγραμματισμό αντιμετώπισης τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
 • Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
 • Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει.
 • Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει.
 • Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 • Τη μέριμνα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των έργων.
 • Τη μέριμνα για την παραλαβή των περαιωμένων έργων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.

Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.

Γ. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών  με αντικείμενο:

 • Τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν αιφνιδίως και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν στην οριζόντια-κάθετη σήμανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων (κιγκλιδώματα-κολωνάκια).
 • Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Γραφείου Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Την μέριμνα για την αποθήκευση και διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 • Τον προγραμματισμό για την έγκαιρη παραγγελία των υλικών πριν την εξάντληση των αποθεμάτων.
 • Την ευθύνη της παραλαβής από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 • Την εποπτεία των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης τους.
 • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.
 • Την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

 

 

Ειρήνη Ζαγαριώτου, Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

 

Α. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Δύο Φύλων με αντικείμενο:

 • Τη μέριμνα για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
 • Την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α.
 • Την ευθύνη για τη μελέτη των συνθηκών υγείας του πληθυσμού του Δήμου Στυλίδας και τον σχεδιασμό δράσεων προληπτικής ιατρικής.  
 • Την έκδοση  τοπικών υγειονομικών διατάξεων και στη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Την εφαρμογή και διενέργεια προγραμμάτων εμβολιασμών.

 

Παράλληλα της μεταβιβάζεται κατά τόπον της Δ.Ε. Στυλίδας η αρμοδιότητα χειρισμού θεμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού.

Α. Εποπτεία και την ευθύνη στο τομέα του Πολιτισμού των κάτωθι:

 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιοχή σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
 • Το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής προβολής του Δήμου.
 • Την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού για την προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Τη συνεργασία με το Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού με σκοπό την πολιτιστική – τουριστική ανάδειξη της περιοχής.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κ.Α.Π.Η. με αντικείμενο:

 • Την εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της τρίτης ηλικίας.
 • Την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δομών και των δράσεων για την Τρίτη ηλικία (Λέσχες Φιλίας, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», κ.λπ.).
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο της τρίτης ηλικίας.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών στα μέλη των Λεσχών Φιλίας.
 • Τη δημιουργία νέων Λεσχών Φιλίας.
 • Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Λεσχών Φιλίας και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και τις υπηρεσίες καθαριότητας στις Λέσχες Φιλίας.
 • Τη συνεργασία με το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας για θέματα που αφορούν την υγεία των ωφελουμένων.

Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Ψάρρης ορίζεται αναπληρωτής της Δημάρχου.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τη Δήμαρχο.

Τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί η Δήμαρχος.