Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρ, 03/03/2023 - 13:15

Ο Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 24/03/2023, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 196317

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anakoinosi_diagonismoy.pdf420.9 KB
PDF icon diakiryxi_adam_signed.pdf2.56 MB
PDF icon ps0gko1z-f3th_signed.pdf680.2 KB
randomness