Βρίσκεστε εδώ

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου

Τρί, 07/09/2021 - 15:15

Αριθ. Απόφασης 228/2021

Η Δήμαρχος  Στυλίδας

 

Έχοντας  υπόψη:

  1.    Τις διατάξεις του άρθρου 88  «εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και την ισχύουσα σχετική επ’ αυτού νομολογία.
  2.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3.    Την υπ’ αριθμ. 216/8441/01-09-2021 απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας «Τοποθέτηση υπηρετούντων υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου κατόπιν τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.».
  4.    Την υπ’ αριθμ. 217/8471/01-09-2021 απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας  περί Ορισμού και τοποθέτησης αναπληρωτών προϊσταμένων στα Τμήματα των Υπηρεσιών σύμφωνα με την οργανωτική δομή του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Στυλίδας.
  5.    Τον  ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Στυλίδας (ΦΕΚ 1564/τ.Β΄/17-04-2021).   
  6.    Την ανάγκη  εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου μας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1) Εξουσιοδοτούμε στη μόνιμη υπάλληλο Βασιλική Κρικζώνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, την παραλαβή εγγράφων και αλληλογραφίας, τη παραλαβή δικαστικών δικογράφων και εγγράφων που κοινοποιούνται με απόδειξη στο Δήμο, τη βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο, ακριβούς αντιγράφου, τη βεβαίωση πληθυσμού, την υπογραφή πιστοποιητικών των Δημοτολογίων και Μητρώων Αρρένων καθώς και λοιπών βεβαιώσεων και εγγράφων του τμήματος, όπως περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

2) Εξουσιοδοτούμε στο μόνιμο υπάλληλο Γεώργιο Τσάκωνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, την παραλαβή εγγράφων και αλληλογραφίας, τη παραλαβή δικαστικών δικογράφων και εγγράφων που κοινοποιούνται με απόδειξη στο Δήμο, τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο, ακριβούς αντιγράφου, καθώς και λοιπών βεβαιώσεων και εγγράφων του τμήματος, όπως περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

3) Εξουσιοδοτούμε στη μόνιμη υπάλληλο Σωτηρία Γιαννακοπούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών/Οικονομικών (Οικονομικού), αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, την υπογραφή βεβαιώσεων και εγγράφων και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, την υπογραφή βεβαιώσεων Τ.Α.Π., την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο, ακριβούς αντιγράφου, όταν ανάγονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

4) Εξουσιοδοτούμε στο  μόνιμο υπάλληλο Κωνσταντίνο Παπαχρήστου, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, την υπογραφή βεβαιώσεων τ.μ. για ηλεκτροδότηση ακινήτων καθώς λοιπών βεβαιώσεων, εγγράφων, την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο, ακριβούς αντιγράφου, την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όταν ανάγονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

5) Εξουσιοδοτούμε στο μόνιμο υπάλληλο Ιωάννη Τσέλιο, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τη βεβαίωση απασχόλησης στρατευσίμων, την υπογραφή βεβαιώσεων, εγγράφων και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο, ακριβούς αντιγράφου, όταν ανάγονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

6) Εξουσιοδοτούμε στη μόνιμη υπάλληλο Τριανταφυλλιά Πάστρα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Πολιτισμού,  την υπογραφή βεβαιώσεων και εγγράφων και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο, ακριβούς αντιγράφου, όταν ανάγονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

7) Εξουσιοδοτούμε στη μόνιμη υπάλληλο Κωνσταντίνα Στίγκα, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, την υπογραφή βεβαιώσεων και εγγράφων και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο, ακριβούς αντιγράφου, όταν ανάγονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία

 

8) Εξουσιοδοτούμε στις μόνιμες υπαλλήλους, Παναγιώτα Καραγεώργου και Ελένη Κραβαρίτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  διαβιβαστικά αποστολής αιτήσεων και φακέλων υποθέσεων πολιτών στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες για διεκπεραίωση, τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την υπογραφή ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο και ακριβούς αντιγράφου.

Όλα τα έγγραφα και οι βεβαιώσεις, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες καθ’ ύλην οργανικές μονάδες, ήτοι τα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου.    

 

9) Εξουσιοδοτούμε στις κατωτέρω υπαλλήλους την υπογραφή πιστοποιητικών του Δημοτολογίου, ήτοι:

  • Παναγιώτα Καραγεώργου, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
  • Ελένη Κραβαρίτη, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
  • Εύα Μαρία Ζυγούλη,  μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
  • Ιωάννα Στάμου, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΤΕ Διοικητικού

 

  Με την ισχύ της παρούσας ανακαλείται κάθε άλλη προηγούμενη σχετική απόφασή μας.

   Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» 

 

  Εσωτερική Διανομή

Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon exoysiodotisi_ypografis_se_ypalliloys_toy_dimoy.pdf172.8 KB