Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Δευ, 14/11/2022 - 12:00

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». CPV:34928400-2, 45112710-5, 44000000-0,50800000-3, 31527260-6,51121000-6. Εκτιμώμενη αξία: 172.606,00€ προ Φ.Π.Α. (24%) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές-Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ένα από τα τμήματα ή για το σύνολο της προμήθειας. Χρηματοδότηση :ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου (έξοδα) 35.7135.0003 Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και η υλοποίηση των λοιπών απαραίτητων και αναγκαίων, προαπαιτουµένων, παρεμπιπτουσών και συμπαρομαρτούντων εργασιών και υπηρεσιών για την διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και πρασίνου στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας και της Τοπικής Κοινότητας Γλύφας, για την δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών, βιώσιμων, προσιτών και προσβάσιμων σε όλους υπαίθριων χώρων, αισθητικής απόλαυσης και αναψυχής, µε γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης µέσω ήπιων παρεμβάσεων που αφορούν σε: • εμπλουτισμό της βλάστησης, προμήθεια φυτών, δένδρων και πρόνοια διατήρησής των, • πλατώματα καθιστικών, επίστρωση ειδικού χωμάτινου δαπέδου, • ελεύθερους χώρους αναψυχής με χλοοτάπητα με φωτοκαταλυτική επικάλυψη με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, • προμήθεια εξοπλισμού (πέργκολες, αστικός εξοπλισμός, κ.λπ.) , • προμήθεια οργάνων εκγύμνασης εξωτερικών χώρων, • προμήθεια φωτοβολταϊκών φωτιστικών συστημάτων ώστε να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας των χώρων και να λειτουργούν απρόσκοπτα με ασφάλεια ως σύγχρονοι, υποδειγματικοί, ελκυστικοί στους χρήστες και φιλικοί για το περιβάλλον κοινόχρηστοι χώροι, με δυνατότητες παροχής πολλαπλών δράσεων για τους κάτοικους της περιοχής αλλά και τους επισκέπτες και να συμβάλουν στον εξωραϊσμό και την αναβάθμιση του ρόλου των σημείων επέμβασης στην καθημερινότητα της πόλης. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό :όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά Διάρκεια σύμβασης: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης. Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : 177106 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. Εγγύηση Συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (2.433,52€) για το Τμήμα Ι. Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου Δ.Ε. Στυλίδας και ελαχίστου ποσού χιλίων δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (1.018,60€) για το Τμήμα ΙΙ. Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου Τ.Κ. Γλύφας . Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τα δύο ανωτέρω τμήματα της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ελαχίστου ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (3.452,12€). Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 06/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης). Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία

randomness