Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμ, 16/11/2023 - 11:15

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣ:

1. κ. Δήμαρχο Στυλίδας

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Στυλίδας

3. κ.Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων

4. Προέδρους Κοινοτήτων

                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης),  σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ. 5 του ίδιου νόμου  , όπως συμπληρώθηκε  από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και με τις αριθ. 375/02-06-2022 (αριθ. πρωτ.39167/2022) και 488/25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 35496/2023),  σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση που θα λάβει χώρα τηλεφωνικά την 17η Νοεμβρίου 2023,  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 π.μ., για  λήψη απόφασης στο παρακάτω έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023

Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι αφορά σε αναμόρφωση  του προϋπολογισμού εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης διότι περιλαμβάνει πιστώσεις απαραίτητες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 65 παρ. 5  του Ν.3852/2010,  όπως συμπληρώθηκε  από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

randomness