Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρ, 23/09/2022 - 17:15

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 27 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα 2 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 353.620,40€,  μεταξύ του Τ.Π.& Δ.  και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακές και πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 3 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 1.546.200,00€,  μεταξύ του Τ.Π.& Δ.  και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 4 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 37.060,38€,  μεταξύ του Τ.Π.& Δ.  και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 5 : Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις.

Θέμα 6 : Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων».

Θέμα 7 : Συμμόρφωση με την υπ’ αρ υπ’ αρ. 1293/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» και ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας».

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ