Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευ, 16/10/2023 - 15:00

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022), και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 20 Οκτωβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 2 : Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Θέμα 3 : «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα 4 : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση μεταξύ του Δήμου και του κ. Ιωάννη Κατσαντώνη.».

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

randomness