Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρ, 13/10/2023 - 13:45

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ε.Π.Ζ Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022), και το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 100 του Ν. 4876/2021, την 17 Οκτωβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: «Λήψη Απόφασης - Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων». 

Θέμα 2ο: «Λήψη Απόφασης - Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων». 

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ