Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Τετ, 15/03/2023 - 10:45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

H   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α΄)

3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄)

4. Τις διατάξεις του  Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄)

5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957  (ΦΕΚ 60 Α΄)

6. Το άρθρο 2 του Β.Δ. 339/11.05.1960 (ΦΕΚ 73 Α΄)

7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’).

8. Τις διατάξεις της περ. ι της παρ.3 του άρθρου 186 του Ν.4635/2019(ΦΕΚ 167/Α’),

    όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’).

9. Την υπ’ αριθ.  16/2023(97Χ3Ω1Ζ-Ι34) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί

    «Λήψης απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο

    έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό υδρονομέων ή εποπτών

    υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.

    1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4/1957, καθώς και  για την αναγκαιότητα πρόσληψης

    υδρονομέων.»  

10. Την υπ’αριθ.14380/23-02-2023(ΑΔΑ: 6ΚΕΜΟΡ10-ΛΝΝ) Απόφαση του Γραμματέα της

     Αποκεντρωμένης Διοίκησης   Θεσσαλίας  -  Στερεάς   Ελλάδας   με   θέμα: «Έγκριση

     πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (υδρονομείς άρδευσης) από το Δήμο Στυλίδας».

11.Την υπ’ αριθ. 1323/13-02-2023 βεβαίωση της Αναπληρώτριας προϊσταμένης του

      Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, περί  ύπαρξης  των αναγκαίων  πιστώσεων

      στον  προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023.  

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς  (επόπτης ή υδρονομέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2023, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 16-03-2023 (Πέμπτη) έως και 27-03-2023 (Δευτέρα), στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνα, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου (Ελευθερίου Βενιζέλου 31-35300 Στυλίδα), αρμόδιες υπάλληλοι: Βασιλική Κρικζώνη, τηλ.22383-50109 - Παναγιώτα Καραγεώργου, τηλ. 22383-50140 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:  info@stylida.gr.

 

 1. 1.     Αριθμός θέσεων

 

 

     Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 16/2023 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομικών οργάνων άρδευσης ως εξής:

 

                 Επόπτης υδρονομέας άρδευσης,  ένας  (1)    &

                 Υδρονομείς άρδευσης, δεκατρείς  (13)

 

 • Ένας  (1) επόπτης υδρονομέας και

Τρεις (3) υδρονομείς  άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Στυλίδας.

 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα της Κοινότητας Ανύδρου.
 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Νεράιδας.
 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά  δίκτυα  Κοινότητας Καραβομύλου.
 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Αχινού.
 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά  δίκτυα  Κοινότητας Παλαιοκερασιάς.
 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Ραχών.
 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας  Αχλαδίου.
 • Δύο (2) υδρονομείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας  Σπαρτιάς.
 • Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα Κοινότητας Μύλων.

 

2.   Αρδευτική περίοδος

 

     Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν  16/2023 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01-05-2023 έως  31-10-2023.

       

3.   Απαιτούμενα  Προσόντα

 

     Για να εκλεγεί  κάποιος επόπτης ή  υδρονομέας πρέπει:

α.  Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.  Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο  έτος ή μέχρι

      το  65ο  έτος  σε  εξαιρετικές περιπτώσεις.       

γ.  Προκειμένου  περί  επόπτη  υδρονομέα  πρέπει  να   έχει  απολυτήριο   τίτλο  υποχρεωτικής

     εκπαίδευσης (απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου ή  για  υποψηφίους που έχουν  αποφοιτήσει έως το

     1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).

 

     Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του  διορισμού

ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η  στέρηση αυτή.

Οι τιμωρηθέντες κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο  για  αδικήματα  που συνεπάγονται την ποινή της απόλυσης. 

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

 

4.   Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά

 

α) Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης (χορηγείται από την Υπηρεσία) στην οποία υποχρεωτικά

    θα δηλώνουν την Κοινότητα που επιθυμούν να  απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να

    δηλώσει μια Κοινότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την αίτηση και στην

    ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των  γραμματικών γνώσεων του  υποψηφίου, 

    μόνο εάν πρόκειται περί θέσης επόπτη.

ε) Αντίγραφο  ποινικού μητρώου.

    Τα  υπ’ αριθμγ΄  και  ε΄ δικαιολογητικά  θα αναζητηθούν  αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

 

      Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

5.   Εκλογή  υδρονομικών  οργάνων

 

     Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας.

     Ο διορισμός των υδρονομικών οργάνων γίνεται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου,  όπως  αυτή  ορίστηκε  παραπάνω.

     Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομικών οργάνων θα καθορισθούν  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄)  και της υπ’ αριθμ. πρωτ.2/31029/ΔΕΠ/ 6.5.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

6.    Καθήκοντα  υδρονομέων

 

α. Η επιτήρηση  της  κανονικής  ροής των  αρδευτικών  υδάτων  και η διανομή αυτών κατά τον

    ισχύοντα κανονισμό άρδευσης.

β. Η επιμέλεια της  καλής  συλλογής και  διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση

    της  ροής  αυτών  στους  αρδευτικούς  αύλακες, μέχρι της,  σε  έκαστο  αρδευόμενο  κτήμα,

     έκχυσής τους.

γ. Η  φύλαξη  και  η  προστασία  των  πάσης  φύσεως  αρδευτικών  έργων  και η επιμέλεια της    

    καλής  συντήρησής τους.

δ. Ο  έλεγχος  της εφαρμογής  των  υπό  των  αρμοδίων  αρχών ή  συμβουλίων  ή  επιτροπών

    εκδιδομένων   διατάξεων,   που  αφορούν  την   διανομή  των   αρδευτικών  υδάτων  ή  την    

    εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.  Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα ανωτέρω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεση  γνωστοποίηση  αρμοδίως  κάθε  αγροτικού   αδικήματος,  το οποίο  υπέπεσε

     στην αντίληψή τους.

ζ.  Η  φύλαξη  των   αγροτικών   κτημάτων   που  εφάπτονται   των   αρδευτικών   αυλάκων  ή 

    βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτά.

     Καθήκοντα  επόπτη 

α.   Προΐσταται των υδρονομέων, φέροντας την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανισμού  

      της άρδευσης.

β.   Ασκεί  και  τις  αρμοδιότητες  υδρονομέα  ή  υδροχωριστού,  έχοντες  και  όλες τις ευθύνες

      των οργάνων αυτών.

 

7.   Δημοσίευση  πρόσκλησης

       Η πρόσκληση θα  δημοσιευθεί  με φροντίδα της Δημάρχου τουλάχιστον  επτά  (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με ανάρτηση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.stylida.gr) και στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 

8.   Πληροφόρηση  ενδιαφερομένων

 

       Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Στυλίδας - Γραφείο Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙΔΑ,  τηλέφωνο: 2238350109 & 2238350140.

 

  Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

   

                                                    Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                 ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία