Βρίσκεστε εδώ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Παρ, 08/09/2023 - 12:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας με δεκαέξι (16) Δημοτικούς Συμβούλους παρόντες και έντεκα (11) Δημοτικούς Συμβούλους απόντες, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023. Ομόφωνα(16).

Θέμα 2 : 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2023. . Ομόφωνα(16).

Θέμα 3 : Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης. Ομόφωνα(16).

Θέμα 4 : Εξέταση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον παιδικό σταθμό του Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(16).

Θέμα 5 : Εξειδίκευση κατηγορίας άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στο πλαίσιο του καθορισμού πρόσθετων προσόντων για την εγκριθείσα θέση τακτικού προσωπικού κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2023. Ομόφωνα(16).

Θέμα 6 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης  για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β)επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης  πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ομόφωνα(16).

Θέμα 7 : Παραχώρηση τάφου εικοσαετούς ταφής. Ομόφωνα(16).

Θέμα 8 : Παραχώρηση κοινοταφείου - οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Ραχών. Ομόφωνα(16).

Θέμα 9 : Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού. Ομόφωνα(16).

Θέμα 10 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» . Ομόφωνα(16).

Θέμα 11 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Ομόφωνα(16).

Θέμα 12 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ» . Ομόφωνα(16).

Θέμα 13 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΚ ΑΧΙΝΟΥ) . Ομόφωνα(16).

Θέμα 14  : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ. Ομόφωνα(16).

Θέμα 15 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ. Ομόφωνα(16).

Θέμα 16 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Ομόφωνα(16).

Θέμα 17 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β ΦΑΣΗ) . Ομόφωνα(16).

Θέμα 18 : Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας». Ομόφωνα(16).

Θέμα 19 : Τροποποίηση της υπ. αρ. : 99/2023 απόφασης της αρ. 13/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, με θέμα Σύναψη προγραμματικής σύμβασης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)» του Δήμου Στυλίδας με το ‘Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης & Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της έρευνας (ΕΠΠΕ). Ομόφωνα(16).

Θέμα 20 : Δωρεάν παραχώρηση 48 ωρών άρδευσης ανά μήνα και μόνο. Ομόφωνα(16).

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1 : Έγκριση χορήγησης Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – Υποέργο 2. Ίδρυση και Εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας ». Ομόφωνα(16).

Θέμα 2 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2023. Ομόφωνα(16).

Θέμα 3 :Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». Ομόφωνα(16).

randomness