Βρίσκεστε εδώ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
01/08/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρίτη, 1 Αύγουστος, 2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας

 

 

Η Δήμαρχος  Στυλίδας

 

   

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.        Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του  Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. 2.        Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί  με τις διατάξεις  της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1  του Ν.3812/2009.
 3. 3.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. 4.        Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α Ν.4325/2015.
 5. 5.        Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 102 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και το άρθρο 43 του Ν.5043/2023.
 6. 6.        Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 118 Α΄) με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. δ του άρθρου 72: «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων», η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού των ΟΤΑ περιήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζεται στο άρθρο 93: «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δήμων και Κοινοτήτων».
 7. 7.        Την ΚΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-04-2023 (ΦΕΚ 2614 Β΄) με την οποία ορίζονται οι εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄).
 8. 8.        Την υπ΄ αριθμ. 113/2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΨΑΩ1Ζ-377) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Στυλίδας με θέμα «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 2μηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας».
 9. 9.        Την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 7968/20-07-2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 10. 10.    Τα προσόντα διορισμού-πρόσληψης όλων των κατηγοριών προσωπικού (Τακτικό & ΙΔΟΧ) καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022): «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».
 11. 11.    Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/459/οικ.10207/15-06-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα προσόντα πρόσληψης προσωπικού, ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ., κατηγορίας ΥΕ, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας, με τις παρακάτω ειδικότητες και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κλάδος / Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Κωδικός θέσης

Διάρκεια Σύμβασης

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (εκσκαφέα-φορτωτή/τύπου jcb)

 

1

101

2 μήνες από την

ημερομηνία υπογραφής της

σύμβασης

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

6

102

2 μήνες από την

 ημερομηνία υπογραφής της

σύμβασης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει,    

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1977) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει,  

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή.

 

102

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη  φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των  

    καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους

    του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών &

    Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007).

5. Να μην έχουν κώλυμα υπέρβασης δίμηνης απασχόλησης σε συνολικό χρονικό διάστημα 12

    μηνών.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ, να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους  

    μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

    (Ο υπολογισμός  του δωδεκαμήνου  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  38 παρ. 1 του

    Ν.4765/2021).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειρισμού μηχανήματος έργου.

6. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας οδήγησης.

7. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

    επίσημη μετάφραση αυτού).

8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος

    δικαιούχος.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Στυλίδας συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.stylida.gr .

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διοίκησης & Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών (υπολογιζομένης ημερολογιακά), που αρχίζει  από την επόμενη της  ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από 02/08/2023 μέχρι και 04/08/2023.

 

Το έντυπο της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Στυλίδας www.stylida.gr

 

 

 

 

Οι προσλήψεις της παρούσας ανακοίνωσης δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία του ΑΣΕΠ.

 

 

 

 

                                                                                                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                                                   ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο aitisi.docx17.57 KB
Αρχείο ypeythyni_dilosi_1.docx29.35 KB
Αρχείο ypeythyni_dilosi_2.docx29.34 KB
randomness