Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
04/04/2023 έως 19/04/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρίτη, 4 Απρίλιος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 96.504,40 (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19/04/2023, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής  – άρθρο 95 παρ. 3 του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 198633

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ420.62 KB
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ2.11 MB
PDF icon ps1kio1z-oxr.pdf888.6 KB