Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
08/06/2023 έως 29/06/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμπτη, 8 Ιούνιος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΚ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 192.005,62 (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23/06/2023, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής  – άρθρο 95 παρ. 3 του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 200139

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anakoinosi_diagonismoy.pdf420.62 KB
PDF icon diakiryxi_adam.pdf2.24 MB
randomness