Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
30/06/2023 έως 17/07/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 30 Ιούνιος, 2023

Ο Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΜ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ» με προϋπολογισμό 203.189,59 (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17/07/2023, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής  – άρθρο 95 παρ. 3 του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 200404

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_adam_signed.pdf2.33 MB
PDF icon prokiryxi_9ad1o1z-yo2_signed.pdf966.77 KB
randomness