Βρίσκεστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
08/11/2023 έως 24/11/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετάρτη, 8 Νοέμβριος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 93.024,80 (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 24/11/2023, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 204436

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anakoinosi_diagonismoy.pdf419.98 KB
PDF icon 6th1oo1z-pspsn_signed.pdf993.43 KB
PDF icon diakiryxi_adam_signed.pdf2.31 MB
randomness