Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
12/05/2023 έως 29/05/2023
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
4767
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 12 Μάιος, 2023

Η Δήμαρχος του Δήμου Στυλίδας προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 136.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Προβολή της διακήρυξης του διαγωνισμού στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.