Βρίσκεστε εδώ

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
26/05/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
4699
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετάρτη, 26 Μάιος, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» συνολικής δαπάνης 114.972,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV: 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς».

 

randomness