Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Στυλίδας»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
16/08/2021 έως 06/09/2021
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευτέρα, 16 Αύγουστος, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ : Δήμος Στυλίδας, Τ.Κ. 35300  Πληροφορίες Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, τηλ.: 2238350127, Fax: 2238324688, Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο του Δήμου Στυλίδας,  ΤΚ 35300 Στυλίδα .

 

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Στυλίδας» και με την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:

 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

16.764,26€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06

Α' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

Στατικές Μελέτες

4.969,21€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08

 Α' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές Μελέτες

4.238,09€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09

 Α' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

Συγκοινωνιακές Μελέτες

2.374,50€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10

 Α' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

Υδραυλικές Μελέτες

2.280,41€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13

 Α' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

Φυτοτεχνικές Μελέτες & Έργα Πρασίνου

4.081,76€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25

 Α' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

 

 Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες  από την υπογραφή του συμφωνητικού, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται o χρόνος για έλεγχο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού .

 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Η μελέτη θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5075017.

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.

 

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.

 

Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

 

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής

 

Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

 

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την 16/08/2021 στην ιστοσελίδα www.stylida.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 24/08/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο τέσσερις μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών έως την 31/08/2021.

 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 06/09/2021 και ώρα 11.00 πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου και Θερμοπυλών.

 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών 10 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

Η Διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 21PROC009076672/16-08-2021 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Βιργινία Στεργίου

randomness