Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
31/05/2023 έως 08/06/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετάρτη, 31 Μάιος, 2023

Θέμα:      Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

 Ο Δήμος Στυλίδας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της μελέτης: «Υδρογεωλογική μελέτη ανόρυξης γεώτρησης Σπαρτιάς & Γλύφας» προεκτιμώμενης αμοιβής 7.999,50 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης  έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 5240/23-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012729432 & ΑΔΑ:9ΚΒΘΩ1Ζ-Σ6Μ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τον αριθ. 56/2023 τον συνημμένο φάκελο της μελέτης: «Υδρογεωλογική μελέτη ανόρυξης γεώτρησης Σπαρτιάς & Γλύφας», να υποβάλλεται σχετική προσφορά ηλεκτρονικά στο email του πρωτοκόλλου του Δήμου (info@stylida.gr ), μέχρι και τις 08/06/2023 ημέρα Πέμπτη.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Μελετητικό Πτυχίο Α’ τάξης και άνω στην κατηγορία μελετών 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες).

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικού προσώπου.

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

6. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλετε είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι αρμοδίως ψηφιακά υπογεγραμμένες και έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως πέντε (5) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 330 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του Ν.4782/2021).

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας.

 Συνημμένα:

-    Φάκελος Μελέτης.

    Η Δήμαρχος

       ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon _prosklisi_adam.pdf341.36 KB
randomness