Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
22/06/2023 έως 30/06/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμπτη, 22 Ιούνιος, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος Στυλίδας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το έργο με τίτλο «Συντήρηση δομικών κατασκευών».

Το υπ’ όψιν έργο αφορά σε εργασίες καθαρισμού και αποστράγγισης υδάτων της υπόγειας διάβασης του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Στυλίδα και στην κατασκευή πτερυγότοιχου σε γέφυρα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας.

            Στο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Στυλίδα υφίσταται υπόγεια διάβαση που ενώνει τα αποδυτήρια με τον αγωνιστικό χώρο, στην οποία συσσωρεύονται όμβρια ύδατα και αποτελεί επικίνδυνο σημείο για τους χρήστες. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για την άντληση των υδάτων και η τοποθέτηση θυρών για την απαγόρευση χρήσης της. Στην περιοχή Άγιος Γεώργιος της Δ.Ε. Πελασγίας υπάρχει κατάπτωση της επίχωσης κάτωθεν του οδοστρώματος, με σοβαρή πιθανότητα περεταίρω υποχώρησης της επιφάνειας κυκλοφορίας, με συνέπεια να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων. Απαιτείται η κατασκευή πτερυγότοιχου προς αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 6319/15-06-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, και  τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το παραπάνω έργο μέχρι και την 30/06/2023 στο Δήμο Στυλίδας (Ελ. Βενιζέλου 31), στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη συνημμένη Μελέτη.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

γ. Φορολογική ενημερότητα

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ Α1 τάξης και άνω.

στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_adam_signed.pdf271.91 KB
randomness