Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
13/12/2022 έως 21/12/2022
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρίτη, 13 Δεκέμβριος, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ

Ο Δήμος Στυλίδας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Ανόρυξη γεώτρησης στην ΤΚ Ανύδρου του Δήμου Στυλίδας» προϋπολογισμού 50.000,00€  (40.322,58€ + 9.677,42€  ΦΠΑ 24%) , σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0015 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΚΑΠ Τακτικοί ΚΑΕ 9776).

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 ν4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 11898 /09-12-2022 με αριθμό 334/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΣΨ6Ω1Ζ-27Δ)

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί α) η αριθ. πρωτ. 10237/25-10-2022 (686/25-10-2022) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΙΒΛΩ1Ζ-ΕΩΡ) και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω ΑΑΥ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 1.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη σας την αριθμ 106/2022 συνημμένη μελέτη του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην ΤΚ Ανύδρου του Δήμου Στυλίδας», να υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέχρι την 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. , ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ στην τάξη Α1 και άνω για έργα ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικού προσώπου

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την ανάθεση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

6. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021.

8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλετε είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

9. Συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ.

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις  γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι αρμοδίως ψηφιακά υπογεγραμμένες και έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3) και (4) γίνονται αποδεκτά  εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_adam.pdf379.17 KB