Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
13/08/2021 έως 27/08/2021
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 13 Αύγουστος, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Ο Δήμος Στυλίδας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς» προϋπολογισμού 50.000,00€  (40.322,58€ + 9.677,42€  ΦΠΑ 24%) , σε βάρος Κ.Α. 63.7312.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση ΣΑΕ055 – 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ).

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 ν4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) καθώς και με την αριθμ. 201/2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΟ3ΖΩ1Ζ-Λ4Γ)

Το υπόψη έργο αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών της υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλάβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασίας του Δήμου Στυλίδας, που προκληθήκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή.

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί α) η αριθ. πρωτ. 7759/11-08-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΣΖΩ1Ζ-279) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς» μέχρι και την Παρασκευή 27/08/2021 ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Πρωτόκολλο του Δήμου Στυλίδας (Ελ. Βενιζέλου 31 & Θερμοπυλών).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως :

αα) στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.&Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

αβ)  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου

ε. Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ & ενημερότητα πτυχίου

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_ypovolis_prosforon_adam.pdf391.78 KB
randomness