Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
19/05/2023 έως 02/06/2023
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 19 Μάιος, 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ

Ο Δήμος Στυλίδας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Σύνδεση υδρομάστευσης με αγωγό ύδρευσης στην Παλαιοκερασιά» προϋπολογισμού 60.000,00€  (48.387,10€ + 11.612,90€  ΦΠΑ 24%) , σε βάρος του Κ.Α. 63.7312.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση ΣΑΕ055 – 2003ΣΕ05500005)

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 ν4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 5093 /18-05-2023 με αριθμό 141/2023 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : Ρ9ΤΧΩ1Ζ-4Θ8)

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχει εκδοθεί α) η αριθ. πρωτ. 4927/15-05-2023 (352/15-05-2023) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 68ΘΚΩ1Ζ-3Τ7) και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω ΑΑΥ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 1.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2α του ν. 4412/16, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της με αρ. 51/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  02/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ , ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 200357.

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Περιεχόμενο φακέλου προσφορών

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που δραστηριοποιείται στην κατηγορία Υδραυλικά.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, (παρ. 7αγ άρθρου 43 Ν. 4605/2019). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι : έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για το έργο «Σύνδεση υδρομάστευσης με αγωγό ύδρευσης στην Παλαιοκερασιά», τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) και καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα α) ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία και γ) για τα στελέχη που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο e- ΕΦΑΚ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ) και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

7. Α) Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα :

- Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ

- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή του,

- Πρακτικό ΔΣ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς

 

Β) Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXIS NET της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης»

 

8. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβαστώ, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα

 

9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με τον Δήμο Στυλίδας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις  γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι αρμοδίως ψηφιακά υπογεγραμμένες και έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά  εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_adam.pdf288.98 KB
randomness