Βρίσκεστε εδώ

Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
02/07/2021 έως 12/07/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
6419
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 2 Ιούλιος, 2021

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας στο πλαίσιο της πράξης «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» βάσει της απόφασης αριθ. 201.6/23-12-2020 (ΑΔΑ Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 2020.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στη Μελέτη Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης. Επιπλέον, για τη διαμόρφωση της Μελέτης Υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ» σύμφωνα με το ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (39.680,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.000,00€, ΦΠΑ: 7.680,00€).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 7945200-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Μελέτη Παροχής Υπηρεσίας αριθ. 86/2021.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon sfho.zip983.08 KB