Βρίσκεστε εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
11/07/2022 έως 15/07/2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
5858
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευτέρα, 20 Ιούνιος, 2022

Ο Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό 290.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylida.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 11/07/2022, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.

Συστημικός Αριθμός: 189938

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_adam_signed.pdf1.77 MB
PDF icon prokiryxi_9o68o1z-okl_signed.pdf999.68 KB