Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 15η Πρόσκληση - 26/10/2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 26 Οκτώβριος, 2021 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε ΕΚΤΑΚΤΗ,  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα με  α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, που θα γίνει την 26η  Οκτωβρίου  2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1 : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο του Λαού για την εγκατάσταση μηχανημάτων ψυχαγωγίας « Λούνα Παρκ » στην κοινότητα Στυλίδας ΔΕ Στυλίδας Δήμου Στυλίδας

Θέμα 2 : Εξέταση αιτημάτων Αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. του έργου «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας» περί παραχώρησης χώρου για εναπόθεση υλικών

Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο ότι:

1)      Σε ότι αφορά το πρώτο θέμα η εκμίσθωση διενεργείται με διαδικασία δημοπρασίας η οποία απαιτεί χρόνο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/11/2021.

2)      Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, διότι σύμφωνα με το αριθμ 9948/14-10-2021 χρονοδιάγραμμα του έργου προκύπτει ολοκλήρωση εργοταξιακής οργάνωσης την 1/11/2021 και έναρξη εργασιών 2/11/2021.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou152021.pdf579.1 KB