Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 4η Πρόσκληση - 05/04/2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 5 Απρίλιος, 2017 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
4
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 5η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.
Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.
Θέμα 3ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει.
Θέμα 4ο: Παράταση της αριθ. πρωτ. 3651/15.04.2016 σύμβασης για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» με την ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.
Θέμα 5ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη κοινοχρήστου χώρου.
Θέμα 6ο: Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών στον κ. Καρακώστα Ιωάννη του Χρήστου, Αντιδημάρχου Δήμου Στυλίδας.
Θέμα 7ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης και αποδοχής ιδιωτικής συμβάσεως μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης.
Θέμα 8ο: Υποβολή Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας
Θέμα 9ο: Υποβολή απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας
Θέμα 10ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) έτους 2017.
Θέμα 11ο: Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.04.1957.
Θέμα 12ο: 4η παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών Δήμου Στυλίδας της πράξης Διαχείριση Λυμάτων Ευρύτερης Παραλιακής Ζώνης Καραβομύλου – Ραχών».
Θέμα 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Α.Κ. Στυλίδας» του Δήμου Στυλίδας.
Θέμα 14ο: Έγκριση ονομασίας ανωνύμου δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 113-123 σε οδό «Επισκόπου Μάξιμου Μαστίχη» κατόπιν της σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Ο.Τ.Α. Νομού Φθιώτιδας.
Θέμα 15ο: Έγκριση ονομασίας ανωνύμου δημοτικής οδού 6 μεταξύ των Ο.Τ. 158-171 στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη με Αγ. Γεωργίου σε οδό «Αγίου Παϊσίου» κατόπιν της σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Ο.Τ.Α. Νομού Φθιώτιδας.
Θέμα 16ο: Νέα τηλεφωνική γραμμή με VDSL για το Δήμο Στυλίδας.
Θέμα 17ο: Νέα τηλεφωνική γραμμή και internet για το ιατρείο Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας.
Θέμα 18ο: Ορισμός εκπροσώπων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού έργων.
Θέμα 19ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών ποσού μεγαλύτερου των 5.869,40 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, τα οποία έχουν ξεκινήσει με το παλαιό καθεστώς (συνεχιζόμενα).
Θέμα 20ο: Συνδρομή για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες έτους 2017.
Θέμα 21ο: Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα – άλση για μείωση κινδύνου πυρκαγιών» με ιδία μέσα του Δήμου.
Θέμα 22ο: Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2017.
Θέμα 23ο: Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017 στο Δήμο Στυλίδας.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon omadiki_prosklisi_4_2017.pdf446.58 KB