Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 11η Απόφαση - 15/06/2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Ιούνιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
11

ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως της Καφώρου Γεωργίας - Άννας».

 

      Στη Στυλίδα, την 15/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5366/09-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρθμ.: 10556/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ) και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 35169 (ΦΕΚ 2366/ τ. Β.’/05-06-2021) ΚΥΑ, και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

2. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.  ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3.  ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)


4.  ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)


5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

 

 Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας και την υπ’ αριθμ.: 01/13-05-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής για το Κυκλοφοριακό του Δήμου Στυλίδας, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

 

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10242/29-10-2020 αίτησή της η κα Καφώρου Γεωργία – Άννα αιτείται τη δημιουργία χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της επί της οδού Λαμίας 98 για τη στάση των οχημάτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του καταστήματός της.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Στυλίδας με την αριθμ 62/2020 απόφασή του γνωμοδότησε αρνητικά κατά πλειοψηφία.

     Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γνωμοδοτεί αρνητικά επί της αιτήσεως θεωρώντας : 1) ο κυκλοφοριακός φόρτος στην περιοχή δεν είναι τόσο μεγάλος που να δυσχεραίνει τη στάση των οχημάτων για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων της περιοχής και 2) η παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης για εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου καταστήματος θα δημιουργήσει απαιτήσεις παρόμοιας ρύθμισης και από άλλους ιδιοκτήτες καταστημάτων με αποτέλεσμα τη μείωση των ελεύθερων χώρων στάθμευσης του Δήμου.

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την ανωτέρω αρνητική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.
  2. Την υπ’ αριθμ.: 62/2020 αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Στυλίδας.
  3. Την υπ’ αριθμ.: 01/13-05-2021 αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής για το Κυκλοφοριακό του Δήμου Στυλίδας, η οποία περιήλθε ως εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25-05-2021 με Αρ. πρωτ.:4625.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

 Αρνητικά επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 10242/2020 αίτησης της κ. Καφώρου Γεωργίας – Άννας για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της επί της οδού Λαμίας 98 διότι: Η παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου καταστήματος θα δημιουργήσει απαιτήσεις παρόμοιας ρύθμισης και από άλλους ιδιοκτήτες καταστημάτων με αποτέλεσμα τη μείωση των ελεύθερων χώρων στάθμευσης του Δήμου και εισηγείται αρνητικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2021.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon lipsi_apofasis_epi_aitiseos_kaforoy_georgias_annas_oarro1z-ery.pdf139.19 KB