Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 11η Πρόσκληση - 27/07/2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Ιούλιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
11
Είδος Επιτροπής: 

Σας  προσκαλώ σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α.’/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και ακολούθως με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και του υπ’ αριθμ. 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020 και υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 163/2020 με αριθ. πρωτ.: 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ.4166/08/03/2021 (ΑΔΑ:93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ.6020/5/4/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ. 6988/20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ. 10556/01-06- 2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ. 13727/05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 44779 (ΦΕΚ/3117 τ. Β.’/16-07-2021) ΚΥΑ. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:   

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη Απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας σύμφωνα με το Νόμο 4688/2020, άρθρο 65, παράγραφος 7».

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα  αναπληρωματικά για να συμμετέχουν στην συνεδρίαση.

 

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisiepitropispoiotitaszois112021.pdf520.75 KB
randomness