Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 15η Απόφαση - 15/06/2021

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Ιούνιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
15

ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης επί αιτήματος του κ. Κορτιμανίτση για τροποποίηση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Παραλία Ραχών του Δήμου Στυλίδας».

 

      Στη Στυλίδα, την 15/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5366/09-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρθμ.: 10556/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ) και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 35169 (ΦΕΚ 2366/ τ. Β.’/05-06-2021) ΚΥΑ, και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

2. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.  ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3.  ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)


4.  ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)


5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

 Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας και την υπ’ αριθμ.: 05/13-05-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής για το Κυκλοφοριακό του Δήμου Στυλίδας η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

Με την 02/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής κυκλοφοριακού αναβλήθηκε το υπόψη θέμα προκειμένου να ληφθεί γνωμοδότηση δικηγόρου.

Ο δικηγόρος του Δήμου κατέθεσε στο Δήμο την αριθμ. 6586/21-07-2020 γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι που διαμένουν επί του πεζόδρομου έχουν τη δυνατότητα κυκλοφορίας επί του πεζόδρομου με οχήματα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προορισμό νομίμους χώρους στάθμευσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνει τη χορήγηση καρτών διέλευσης επί του πεζόδρομου σε οχήματα κατοίκων επί του πεζόδρομου και επί της αδιέξοδης Δημοτικής οδού που καταλήγει σε αυτόν με όρους που θα οριστούν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

  1. Την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.
  2. Την υπ’ αριθμ.: 05/13-05-2021 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής για το Κυκλοφοριακό του Δήμου Στυλίδας, η οποί περιήλθε ως εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25-05-2021 με Αρ. πρωτ.: 4643.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

 Θετικά  και εγκρίνει το αίτημα του κ. Κορτιμανίτση και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση καρτών διέλευσης επί του πεζόδρομου σε οχήματα κατοίκων επί του πεζόδρομου και επί της αδιέξοδης Δημοτικής οδού που καταλήγει σε αυτόν με την προϋπόθεση ότι θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση που θα επιτρέπει την διέλευση των οχημάτων τις συγκεκριμένες ώρες που είναι κλειστός ο δρόμος και να υπάρξει κυκλοφοριακή ρύθμιση για το ανωτέρω θέμα με τους κάτωθι όρους χορήγησης καρτών διέλευσης:

   Οι κάρτες απεριόριστης πρόσβασης να χορηγούνται σε:

  • Κατοίκους επί του πεζόδρομου και της αδιέξοδης δημοτικής οδού που καταλήγει στον πεζόδρομο, οι οποίοι διαθέτουν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός της ιδιοκτησίας. Με την κάρτα απεριόριστης πρόσβασης – διέλευσης οι παραπάνω δικαιούχοι θα έχουν  το δικαίωμα πρόσβασης στον πεζόδρομο για την περίοδο και τις ώρες που η υπόψη οδός λειτουργεί ως πεζόδρομος.

 

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της κάρτας διέλευσης:

  1. Έντυπη αίτηση αιτήματος.
  2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας κατοικίας ή μισθωτήριο κατοικίας για ενοικιαστή
  3. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
  4. Λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης ΔΕΚΟ
  5. Αστυνομική Ταυτότητα αιτούντος.

Η ειδική αυτή κάρτα θα χορηγείται στους αιτούντες μετά από αίτηση στο Δήμο Στυλίδας εφόσον αυτή γίνει δεκτή.

Η ειδική αυτή κάρτα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο του οχήματος προκειμένου να πιστοποιεί στα αστυνομικά όργανα ότι το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να πραγματοποιήσει διέλευση στον πεζόδρομο.

Η κάρτα θα εκδίδεται δωρεάν από το Δήμο χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Λοιπές Ρυθμίσεις:

1. Η παραμονή ή η στάθμευση στον πεζόδρομο απαγορεύεται σε όλους.

2. Επιπρόσθετα ότι ίσχυε στις πέριξ οδούς από τους πεζοδρόμους θα συνεχίζει να ισχύει με βάση την υφιστάμενη σήμανση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2021.

Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon lipsi_apofasis_epi_aitimatos_kortimanitsi_psvtoo1z-fh2.pdf145.15 KB
randomness