Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 17η Απόφαση - 30/06/2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 30 Ιούνιος, 2021 - 15:00
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
17

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 91/2001 και 160/2003 Κανονιστικών Αποφάσεων του Δήμου Στυλίδας  για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας».

 

 Στη Στυλίδα, την 29/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 6228/28-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρθμ.: 10556/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ) και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ.: 39842 (ΦΕΚ 2744/ τ. Β.’/26-06-2021) ΚΥΑ, και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω έξι (06) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.   ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

2. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

(αν και κλήθηκαν νόμιμα)

3.  ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

4.  ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

 

5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

6.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

 

 

  Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία,  ανακοίνωσε το πρώτο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ.: 14/2021 γνωμοδότηση της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας του Δήμου Στυλίδας και εισήγηση αναφορικά με το ανωτέρω θέμα η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

     Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση στην οποία αναφέρεται ότι:

Με τις υπ’ αριθμ. 91/2001 και 160/2003 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας εγκρίθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Μαρίνας και συγκεκριμένα :

 • Η πεζοδρόμηση τμήματος του παραλιακού δόμου μήκους 350 μέτρων από τη διασταύρωση της οδού  από την εκκλησία μέχρι την διασταύρωσή της με την περιφερειακή οδό (δρόμος που ανεβαίνει προς τις αποθήκες ΚΥΔΕΠ). 
 • Την πεζοδρόμηση τμήματος των οδών που συμβάλουν εμπρός από την εκκλησία ώστε να απλοποιηθούν οι διασταυρώσεις στη περιοχή και να δημιουργηθεί πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος στο πρόσωπο του προαυλίου της εκκλησίας.
 • Την πεζοδρόμηση των καθέτων οδών που οδηγούν στο τμήμα της παραλιακής οδού που πεζοδρομείται και η χρησιμοποίησή τους για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων με αποκλειστική χρήση την στάθμευση.
 • Την εκτροπή κίνησης των λεωφορείων κατά μήκος της περιφερειακής του οικισμού οδού προς τη Λαμία με κατάλληλη μετατόπιση των υφιστάμενων στάσεων σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ. Η περιφερειακή οδός του οικισμού θα εξακολουθεί να έχει αμφίδρομη φορά. 
 • Η πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού μήκους 350 μέτρων περίπου όπως αυτή αποτυπώνεται στο απόσπασμα σχεδίου που συνοδεύει την υπ’ υπ αρίθμ. 123/2003 κυκλοφορική μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ θα έχει διάρκεια από μήνα ΜΑΪΟ έως και μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ εκάστου έτους για όλο το 24ωρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την  υπ’ αρίθμ. 14/2021 απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Αγ. Μαρίνας προτείνεται η τροποποίηση των ως άνω αναφερομένων στις υπ’ αρίθμ. 91/2001 και 160/2003 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  Κανονιστικών Αποφάσεων περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Μαρίνας στο τμήμα εκείνο μόνο που αφορά την αλλαγή των ημερών και του ωραρίου απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του τμήματος της παραλιακής οδού  που πεζοδρομείται και προτείνεται η πεζοδρόμηση της οδού:

 • Παρασκευή και Σάββατο  από  19:30 μ.μ έως 01:30 π.μ.
 • Κυριακή από  11:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ.

 

Με την  προαναφερθείσα πρόταση του συμβουλίου της κοινότητας  Αγ. Μαρίνας δεν προκαλείται ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρίθμ. 123/2003 κυκλοφορικής μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ η οποία ισχύει ως έχει.  

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

 

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

 • Την ανωτέρω εισήγηση.
 • Την υπ’ αριθμ . πρωτ.: 14/2021 Απόφαση της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας.
 • Τις υπ’ αριθμ. 91/2001 και 160/2003 Κανονιστικές Αποφάσεις του Δήμου Στυλίδας  για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας.
 • Την υπ’ υπ αρίθμ. 123/2003 κυκλοφορική μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
 • Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την παράγραφο 3 περίπτωση (β) του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019).

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

   Με πέντε (5) ψήφους «υπέρ», και μία (1) ψήφο «κατά» του Δημοτικού Συμβούλου Τρίγκα Κωνσταντίνου, την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων καθημερινά για τις ώρες από 20:30 μ.μ. έως 01:30 π.μ. στην παραλιακή οδό της Αγίας Μαρίνας που αφορά στην πεζοδρόμηση του τμήματος του παραλιακού δρόμου από την διασταύρωση της οδού από την εκκλησία και σε μήκος περίπου τριακόσια πενήντα (350) μέτρα, έως την διασταύρωση με την περιφερειακή οδό του οικισμού και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Στυλίδας  την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων καθημερινά για τις ώρες από 20:30 μ.μ. έως 01:30 π.μ. στην παραλιακή οδό της Αγίας Μαρίνας που αφορά στην πεζοδρόμηση του τμήματος του παραλιακού δρόμου από την διασταύρωση της οδού από την εκκλησία και σε μήκος περίπου τριακόσια πενήντα (350) μέτρα, έως την διασταύρωση με την περιφερειακή οδό του οικισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 123/2003 κυκλοφορική μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2021.

 

 Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

  ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ