Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 20η Απόφαση - 29/07/2021

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 29 Ιούλιος, 2021 - 14:00
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
20

Στη Στυλίδα, την 27/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 7116/21-07-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρθμ.: 10556/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), την υπ’ αρθμ.: 13727/05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ. 46819 (ΦΕΚ 3276/ τ. Β.’/24-07-2021) ΚΥΑ, και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.   ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

2. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

3.  ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

(αν και κλήθηκαν νόμιμα)

4.  ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

 

5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση αναφορικά με το ανωτέρω θέμα η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

   Σύμφωνα με το άρθρο  65 παρ. 7 του Ν. 4688/2020  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 26 Ν. 4736/2020,   «7. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α` 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α` 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης /στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 28-2-2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της παρούσας δύναται να παρατείνεται εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του πρώτου εδαφίου.».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 401//2021 (ΥΑ 40128 ΦΕΚ Β 2235 2021): Παράταση  ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (794693) και το άρθρο 1  αυτής  «1. Η ισχύς της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 14482/25.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 767), παρατείνεται έως την 30.9.2021 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 2. Η ισχύς των αποφάσεων δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινής δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας παρατείνεται από τις 31-5-2021 έως τις 30-9-2021. 

 

 

Κατόπιν αυτών και σε εφαρμογή των παρατεινόμενης ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 ,                                     

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

  • Την ανωτέρω εισήγηση.
  • Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 14/2021 Απόφαση της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας.
  • Την με αριθμό 91/2001 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας σχετικά με τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας.
  • Την με αριθμό 160/2003 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας που αφορά έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας.
  • Την υπ’ αριθμ.: 123/2003 κυκλοφοριακή μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας.
  • Το Νόμο υπ’ αριθμ.: 4688/2020 (ΦΕΚ 101/τ. Α’/24-05-2020), άρθρο 65, παράγραφος 7.
  • Την ΚΥΑ με αριθμό 401/2021 (ΥΑ 40128 (ΦΕΚ Β 2235 /2021)).
  • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
  • Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

      Εγκρίνει κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α` 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α` 87) και ύστερα από την υφιστάμενη από  με αριθμό 91/2001 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας σχετικά με τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και την υφιστάμενη με αριθμό 160/2003 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας που αφορά έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας, την υπ’ αριθμ.: 123/2003 κυκλοφοριακή μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας και την με αριθμό 14/2021 απόφαση της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας,  την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο για τις ώρες από 19:30 μ.μ. έως 01:30 π.μ. και την Κυριακή από 11:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ. στην παραλιακή οδό της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας που αφορά την πεζοδρόμηση του τμήματος του παραλιακού δρόμου από την διασταύρωση της οδού από την εκκλησία και σε μήκος περίπου τριακόσια πενήντα (350) μέτρα, έως την διασταύρωση με την περιφερειακή οδό του οικισμού με χρόνο ισχύος έως και τις 30- 9- 2021 σύμφωνα με τις  ειδικές διατάξεις  του  Ν. 4688/24-5-2020  και το άρθρο 65 παρ. 7 αυτού και της ΚΥΑ με αριθμό 401//2021 (ΥΑ 40128 ΦΕΚ Β 2235 2021) που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση αυτού,   και υπό την προϋπόθεση της  ακώλυτης  διέλευσης  οχημάτων άμεσης ανάγκης, με την επιμέλεια και την ευθύνη του  Δήμου Στυλίδας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2021.

 

 Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

randomness