Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 21η Απόφαση - 01/09/2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 1 Σεπτέμβριος, 2021 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
12
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
21

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας

ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων»

 

      Στη Στυλίδα, την 01/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8146/24-08-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρθμ.: 10556/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), την υπ’ αρθμ.: 13727/05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 (ΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ. 52666 (ΦΕΚ 3958/ τ. Β.’/27-08-2021) ΚΥΑ, και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω τέσσερα (04) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.    ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

2. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.  ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3.  ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3.   ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ4. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(αν και κλήθηκαν νόμιμα)

 

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση αναφορικά με το ανωτέρω θέμα η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

       Έχοντας υπόψη :  

  1. Την υπ΄αριθ. Α5/3010/1985(ΦΕΚ 593/Β΄/2-1-1985) Υγειονομική Διάταξη, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 3 της  υπ΄αριθ. 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ.15/Β΄/12-1996), «Μέτρα  για την τήρηση της κοινής ησυχίας», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

    3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006( ΦΕΚ 114/ Α΄/8-6-2006), «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

   4. Τις διατάξεις του άρθρου 73, παράγραφος 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α΄/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   5.  Τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ.3, 3.1 αγ. του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

    6. Τις  διατάξεις των άρθρων  29 παρ.3 και 35 παράγραφος  2 του  Νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ. 230/Α΄/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

    7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. οικ. 16228/17-5-2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/18-5-2017) Κ.Υ.Α. « Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θεάτρων και κινηματογράφων».

    8. Τις διατάξεις  του άρθρου 14 (Κατηγορία IV) παρ A.4  της υπ΄αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-6-2017(ΦΕΚ 2161/Β’/23-6-2017 Υγειονομική Διάταξη, «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». 

   9. Τις διατάξεις  του άρθρου  84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτ/σης  - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση  της Οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.(Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) κλπ.».

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ.134/Α΄/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».                                                                                           

11. Την υπ΄αριθ. 7576/06-08-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της κας ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΑΝΝΑΣ του  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, για άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής ή  μουσικών οργάνων «ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ  Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ  80   DB » στον  εσωτερικό χώρο και εξωτερικό (υπαίθριο) χώρο  του καταστήματος, με

 

 

ΚΑΔ: 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με περιγραφή δραστηριότητας KAΔ:56.10.11.09: Υπηρεσίες  παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία – σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος,

 

KAΔ: 47.11: Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό με περιγραφή δραστηριότητας, KAΔ: 47.11.10.05: Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

 

KAΔ: 47.24: Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα, με περιγραφή δραστηριότητας, KAΔ: 47.24.16.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας

 

KAΔ: 47.24: Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα, με περιγραφή δραστηριότητας, KAΔ: 47.24.16.08: Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών,

 

ΚΑΔ: 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με περιγραφή δραστηριότητας, KAΔ: 56.10.11.07: Υπηρεσίες  παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό) και

 

ΚΑΔ: 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με περιγραφή δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10.11.11: Υπηρεσίες  παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος,

 

που λειτουργεί στη Κοινότητα Παλαιοκερασιάς, του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας,

   12. Την υπ΄αριθ. 1201854 (ver.0) / 28-05-2021 νέα γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με χρήση Μουσικών Οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db (εντός και εκτός του καταστήματος)

   13.Την  από 06-08-2021  Βεβαίωση περί μη οφειλών Δημοτικών Τελών από τον  Δήμο Στυλίδας, στο όνομα Δρόσου Έλενα Άννα του Παρασκευά

   14. Η υπ αριθ  9296/02-10-2020 (ΑΔΑ:6Κ7ΡΩ1Ζ-ΤΑΜ),  απόφαση 278/2020 Δημάρχου Στυλίδας, με θέμα « Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

   15. Η υπ αριθ  9882/20-10-2020 (ΑΔΑ:6566Ω1Ζ-ΝΣ0)  απόφαση 302/2020 Δημάρχου με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/02-10-2020 απόφασης της Δημάρχου ως προς μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

   16. Την Τεχνική Έκθεση, συνοδευόμενη από Τοπογραφική Αποτύπωση υπαιθρίου και ηχείων με την θέση και την φορά των ηχείων

   17. Το από 06-08-2021 έγγραφο με θέμα << Γνωστοποίηση>>,  της   κας Δρόσου Έλενας Άννας του Παρασκευά, ότι θα προβεί σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν.4442/2016

   

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

 

 

Να εξετασθεί η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της κας ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΑΝΝΑΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ για  ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η΄ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  «ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ  Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ  80 DB », για τον εσωτερικό και  εξωτερικό (υπαίθριο) χώρο του καταστήματος η οποία θα είναι χαμηλής ισχύος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο, μέχρι την  03.00 πρωινή ώρα και  για καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό (εξωτερικό) χώρο μέχρι την  02.00 πρωινή ώρα, σύμφωνα  με την 3/1995 Αστυν. Διάταξη και σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας COVID – 19, που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τους παρακάτω όρους:

 1. Η παράταση ωραρίου χρήσης  μουσικής ή  μουσικών οργάνων δεν πρέπει να διαταράσσει την ησυχία των περιοίκων.

      2. Η παράταση ωραρίου χρήσης Μουσικής ή  Μουσικών Οργάνων  <<ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ 80 DB>>, για τη  δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας τόσο στον εσωτερικό και στον εξωτερικό (υπαίθριο) απεικονιζόμενο στο σχεδιάγραμμα χώρο, εφόσον κατά την λειτουργία η θέση και η φορά των ηχείων είναι η απεικονιζόμενη στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα (Τοπογραφική Αποτύπωση υπαίθριου και ηχείων).

 

3. Η παρούσα παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, θα ισχύει  για ένα (1) έτος από την χορήγησή της.

 

Η άδεια που θα χορηγηθεί είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και πρέπει να βρίσκεται συνέχεια αναρτημένη σε εμφανές σημείο του καταστήματος.

 

      Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, επιβάλλονται  οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

                                    

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 • Την ανωτέρω εισήγηση.
 • Την υπ’ αριθ. Α5/3010/1985(ΦΕΚ 593/Β΄/2-1-1985) Υγειονομική Διάταξη, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τις διατάξεις τους άρθρου 3 παράγραφος 1 και 3 της  υπ’ αριθ. 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ.15/Β΄/12-1996), «Μέτρα  για την τήρηση της κοινής ησυχίας», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

 

 

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006( ΦΕΚ 114/ Α΄/8-6-2006), «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 73, παράγραφος 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α΄/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ.3, 3.1 αγ. του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»
 • Τις  διατάξεις των άρθρων  29 παρ.3 και 35 παράγραφος  2 του   Νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ. 230/Α΄/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 της  υπ’ αριθ. οικ. 16228/17-5-2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/18-5-2017) Κ.Υ.Α. « Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θεάτρων και κινηματογράφων».
 • Τις διατάξεις  του άρθρου 14 (Κατηγορία IV) παρ A.4  της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-6-2017(ΦΕΚ 2161/Β’/23-6-2017 Υγειονομική Διάταξη, «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».  
 • Τις διατάξεις  του άρθρου  84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτ/σης  - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση  της Οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.(Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) κλπ.».
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ.134/Α΄/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 
 •  Την υπ’ αριθ. 7576/06-08-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της κας ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΑΝΝΑΣ του  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, για  άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής ή  μουσικών οργάνων «ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ  Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ  80  DB » στον  εσωτερικό χώρο και εξωτερικό (υπαίθριο) χώρο  του καταστήματος
 • Την υπ΄αριθ. 1201854 (ver.0) / 28-05-2021 νέα γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με χρήση Μουσικών Οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db (εντός  και εκτός του καταστήματος)
 • Την υπ’ αριθμ.: 9296/02-10-2020 (ΑΔΑ:6Κ7ΡΩ1Ζ-ΤΑΜ), απόφαση 278/2020 Δημάρχου Στυλίδας, με θέμα «Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
 • Την υπ’ αριθμ.  9882/20-10-2020 (ΑΔΑ:6566Ω1Ζ-ΝΣ0) απόφαση 302/2020 Δημάρχου με θέμα « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/02-10-2020 απόφασης της Δημάρχου ως προς μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
 • Την Τεχνική Έκθεση, συνοδευόμενη από Τοπογραφική Αποτύπωση υπαιθρίου και ηχείων με την θέση και την φορά των ηχείων

 

 

 

 • Το από 06-08-2021 έγγραφο με θέμα << Γνωστοποίηση>>,  της κας Δρόσου Έλενας Άννας του Παρασκευά, ότι θα προβεί σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016
 • Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006( ΦΕΚ 114/ Α΄/8-6-2006), «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
 • Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

      Εγκρίνει τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η΄ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  «ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ  Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ  80   DB », για τον εσωτερικό και  εξωτερικό (υπαίθριο) χώρο του καταστήματος η οποία θα είναι χαμηλής ισχύος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο, μέχρι την  03.00 πρωινή ώρα και  για καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό (εξωτερικό) χώρο μέχρι την  02.00 πρωινή ώρα, σύμφωνα  με την 3/1995 Αστυν. Διάταξη και σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας COVID – 19, που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ που λειτουργεί στην Κοινότητα Παλαιοκερασιάς του Δήμου Στυλίδας μέχρι την 31/08/2022 ,  με τους παρακάτω όρους:

 1. Η παράταση ωραρίου χρήσης  μουσικής ή  μουσικών οργάνων δεν πρέπει να διαταράσσει την ησυχία των περιοίκων.

      2. Η παράταση ωραρίου χρήσης Μουσικής ή  Μουσικών Οργάνων  <<ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ 80 DB>>, για τη  δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας τόσο στον εσωτερικό (μέχρι την  03.00 πρωινή ώρα) και στον εξωτερικό (υπαίθριο) (μέχρι την  02.00 πρωινή ώρα), απεικονιζόμενο στο σχεδιάγραμμα χώρο, εφόσον κατά την λειτουργία η θέση και η φορά των ηχείων είναι η απεικονιζόμενη στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα (Τοπογραφική Αποτύπωση υπαίθριου και ηχείων).

3. Η παρούσα παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, θα ισχύει  για ένα (1) έτος από την χορήγησή της.

Η άδεια που θα χορηγηθεί είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και πρέπει να βρίσκεται συνέχεια αναρτημένη σε εμφανές σημείο του καταστήματος.

      Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2021.

 

 Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

 

 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

randomness