Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 2η Απόφαση - 05/02/2021

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 5 Φεβρουάριος, 2021 - 11:30
Αριθμός Πρακτικού: 
2
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας

 ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».

 

      Στη Στυλίδα, την 05-02-2021 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:  846/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 6877 (ΦΕΚ /341 τ. Β.’/29-01-2021) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω επτά  (07) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

            ΚΑΝΕΙΣ

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

 

3. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

4. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

6.ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

 

7. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

   Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

     Λαμβάνοντας υπόψη:

 

ü  Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

ü  Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ü  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ü  H υπ’ αριθμ.:  5/2021 απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ  (επισυνάπτεται)

 

 

Α ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρων στην Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ :

 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το τμήμα Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α., του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι:

Στο δασύλλιο του Προφήτη Ηλία στην Πελασγία υπάρχουν 4 πεύκα τα οποία έχουν μεγάλο ύψος τα κλαδιά τους εμποδίζουν το Δημοτικό φωτισμό και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για την ασφάλεια των Δημοτών. 

 (Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό).

Κατόπιν των ανωτέρω : προτείνεται η κοπή των παραπάνω τεσσάρων  (4) δένδρων (πεύκων).

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

  • Την εισήγηση του  Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας
  • Την υπ’ αριθμ.: 5/2021 (αρ. πρακτικού: 01/2021) Απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας Πελασγίας.
  • Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
  • Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

  • Την παράγραφο 3 περίπτωση (β) του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019).

 

 

        Κατόπιν αυτών καλείται η Ε.Π.Ζ. να  αποφασίσει  για το θέμα:

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

        Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.: 5/2021 (αρ. πρακτικού: 01/2021) Απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας Πελασγίας και την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σχετικά με την λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την κοπή τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στο δασύλλιο του Προφήτη Ηλία στην Κοινότητα Πελασγίας

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

Εγκρίνει την κοπή των παραπάνω τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στο δασύλλιο του Προφήτη Ηλία στην Κοινότητα Πελασγίας και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας σχετικά με την κοπή των τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) στο δασύλλιο του Προφήτη Ηλία στην Κοινότητα Πελασγίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2021.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon apofasiepz22021.pdf150.4 KB
randomness