Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 4η Απόφαση - 12/04/2021

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Απρίλιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
4
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 04/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας

ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».

 

      Στη Στυλίδα, την 12/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3089/07-04-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ.: 18877 (ΦΕΚ /1194 τ. Β.’/27-03-2021) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ. οικ. 20651 (ΦΕΚ/1308 τ. Β.’/3-4-2021) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π οικ. 22439 (ΦΕΚ /1441 τ. Β.’/10-04-2021) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε  (05) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1. ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

2. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

4. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

   Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής: 

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

ü  Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

ü  Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ü  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ü  H υπ’ αριθμ.: 3/ 2021 απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

 

 

Α ) Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την κοπή δένδρων στην Δημοτική  Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ:

 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που διενήργησε το τμήμα Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α., του Δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι, στην Κοινότητα Στυλίδας υπάρχουν δέντρα προς κοπή, λόγω επικινδυνότητας :

α) τρία (3) κυπαρίσσια στο δρόμο προς το κοιμητήριο Στυλίδας (είναι ξερά).

β) ένα (1) δέντρο (αίλανθος) που ακουμπά στην μάντρα του βορείου μέρους του Β΄ Δημοτικού σχολείου  (υπάρχει κίνδυνος  ζημιάς στο τοιχίο).

γ) Δύο (2)  αργυρόλευκες   στην πλατεία των εργατικών κατοικιών (είναι ξερές ).

δ) ένα (1) πεύκο στο «Πάρκο του Λαού» (παρουσιάζει μεγάλη κλίση , είναι επικίνδυνο για πτώση και πρόκληση ατυχήματος).

ε) Ένα κυπαρίσσι (1) στον αύλιο χώρο του Δημαρχείου (είναι ξερό).

Κατόπιν των ανωτέρω :

 

προτείνεται     

 

 η κοπή των παραπάνω  οκτώ (8) δένδρων .

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

  • Την εισήγηση του  Τμήματος Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας.
  • Την υπ’ αριθμ.: 03/2021 (αρ. πρακτικού: 01/2021) Απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας Στυλίδας.
  • Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 46794/04-12-2015 έγγραφο του Γ’ Τμήματος της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 55174/04-10-2013 Απόφαση του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

 

  • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
  • Την υπ’ αριθμ.: 9434/07-10-2020 Απόφαση της Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Την παράγραφο 3 περίπτωση (β) του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020),  η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019).

 

 

        Κατόπιν αυτών καλείται η Ε.Π.Ζ. να  αποφασίσει  για το θέμα:

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

        Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.: 03/2021 (αρ. πρακτικού: 01/2021) Απόφαση του Συμβουλίου  της Κοινότητας Στυλίδας και την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σχετικά με την λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την κοπή παραπάνω οκτώ (8) παραπάνω δένδρων στην Κοινότητα Στυλίδας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

Εγκρίνει την κοπή των παραπάνω οκτώ (8) δένδρων  της Κοινότητας Στυλίδας και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας σχετικά με την κοπή των παραπάνω οκτώ (8) δένδρων στην Κοινότητας Στυλίδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2021.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ