Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 5η Απόφαση - 29/04/2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 28 Απρίλιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
5
Είδος Επιτροπής: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 05/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας

 ΘΕΜΑ: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης έργων».

 

      Στη Στυλίδα, την 28/04/2021 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3700/23-04-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4166/08-03-2021  (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3), την υπ’ αριθμ.: 6988/20-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π οικ. 24489 (ΦΕΚ /1558 τ. Β.’/17-04-2021) ΚΥΑ,  την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π οικ. 26380 (ΦΕΚ /1682 τ. Β.’/24-04-2021) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε  (05) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1. ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

2. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

4. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

5. ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

     Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη, και είχε ως εξής:

    «Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: AMSA 25356/18-03-2021 (2495/22-03-2021 Δήμου), έγγραφό της η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ μας απέστειλε κυκλοφοριακή μελέτη η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  που απαιτούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανακατασκευής γέφυρας 1R στην χιλιομετρική θέση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τον αποκλεισμό τμήματος της Επαρχιακής Οδού Ραχών (κάτω διάβαση του αυτοκινητόδρομου στη χιλιομετρική θέση 242+730).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) και οι επιθυμητές ημερομηνίες εφαρμογής είναι από 10/05/2021 έως 08/12/2021 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται στη μελέτη επηρεάζεται και η κυκλοφορία επί οδών αρμοδιότητας Δήμου.

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γνωμοδοτήσει εάν συμφωνεί με τις ρυθμίσεις που προτείνονται και που αφορούν οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση έγκρισης αυτών από την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας.

Επισημαίνουμε τέλος ότι:

Α) το Α.Τ. Στυλίδας, όπως αναφέρεται στο αριθμ. 8106/21/351749/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, δεν έχει αντίρρηση για την εκτέλεση των εργασιών με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Η ανάδοχος εταιρεία να προβεί στην αποψίλωση καθαρισμό της βλάστησης επί της ανώνυμης Δημοτικής οδού (Δημοτικό Γήπεδο Ραχών) προ της έναρξης της παράκαμψης, καθότι η υφιστάμενη βλάστηση μειώνει αισθητά το πλάτος του οδοστρώματος.

2. Διαγράμμιση της εν λόγω οδού, διότι η υφιστάμενη δεν εμφαίνεται, μετά τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων στα επικίνδυνα σημεία αυτής που θα επισημανθούν από το Α.Τ. Στυλίδας.

3. Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους συρμού βαρέων οχημάτων (συρόμενα επικαθήμενα) στην ανωτέρω δημοτική οδό με την κατάλληλη σήμανση στην αρχή και στο τέλος της παράκαμψης (πχ Ρ-14, Ρ-25, Ρ-63), η κίνηση των οποίων θα γίνεται διαμέσου της ΠΑΘΕ από τον αυτοκινητόδρομο Ραχών – Αχλαδίου.

Β) Η άνωθεν μελέτη εγκρίθηκε με την αριθμ. 9655/11-12-2019 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ».

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

ü  Την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.

ü  Την παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3(β), υποπαράγραφος (ββ) και (βε) του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α./12-10-2020)

 

 

 

 

 

 

     Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται και που αφορούν οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Στυλίδας, που απαιτούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανακατασκευής γέφυρας 1R στη χιλιομετρική θέση 242+730 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός - Κλειδί  και αφορούν στον αποκλεισμό τμήματος της Επαρχιακής Οδού Ραχών (κάτω από τη διάβαση του αυτοκινητοδρόμου στη χιλιομετρική θέση 242+730) και θα ισχύουν για όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) και οι επιθυμητές ημερομηνίες εφαρμογής είναι από 10/5/2021 έως 8/12/2021 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εάν αυτές ολοκληρωθούν  νωρίτερα, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση έγκρισης αυτών από την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω :

 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά.

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

ü  Την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας.

ü  Την παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3(β), υποπαράγραφος (ββ) και (βε) του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α./12-10-2020.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

 

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας αναφορικά με τις ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης έργων που απαιτούνται για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανακατασκευής γέφυρας 1R στη χιλιομετρική θέση 242+730 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ Τμήμα Μαλιακός - Κλειδί  αναφορικά με τον αποκλεισμό τμήματος της Επαρχιακής Οδού Ραχών (κάτω διάβαση του αυτοκινητόδρομου στη χιλιομετρική θέση 242+730), που θα ισχύουν για όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) με επιθυμητές ημερομηνίες εφαρμογής από 10/5/2021 έως 8/12/2021 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εάν αυτές ολοκληρωθούν  νωρίτερα, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση έγκρισης αυτών από την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8106/21/351749/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρει το υπ’ αριθ. πρωτ.: 8124/20/2700585/09-12-2020 έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας, ήτοι:

1. Η ανάδοχος εταιρεία να προβεί στην αποψίλωση καθαρισμό της βλάστησης επί της ανώνυμης Δημοτικής οδού (Δημοτικό Γήπεδο Ραχών) προ της έναρξης της παράκαμψης, καθότι η υφιστάμενη βλάστηση μειώνει αισθητά το πλάτος του οδοστρώματος.

2. Διαγράμμιση της εν λόγω οδού, διότι η υφιστάμενη δεν εμφαίνεται, μετά τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων στα επικίνδυνα σημεία αυτής που θα επισημανθούν από το Α.Τ. Στυλίδας.

3. Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους συρμού βαρέων οχημάτων (συρόμενα επικαθήμενα) στην ανωτέρω δημοτική οδό με την κατάλληλη σήμανση στην αρχή και στο τέλος της παράκαμψης (πχ Ρ-14, Ρ-25, Ρ-63), η κίνηση των οποίων θα γίνεται διαμέσου της ΠΑΘΕ από τον αυτοκινητόδρομο Ραχών – Αχλαδίου.

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2021.

Η παρούσα να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 12 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

randomness