Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 6η Απόφαση - 17/05/2021

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 17 Μάιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
6
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 06/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας».

 

      Στη Στυλίδα, την 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4176/11-05-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α.’/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ. 4166/08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ. 6988/20-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΟΦ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών  και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 29922 (ΦΕΚ 1944/τ. Β.’/13-05-2021 ) ΚΥΑ, περίπτωση 1, της παραγράφου 1, του άρθρου 1 και το άρθρο 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/τ. Α.’/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

2.  ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

(ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

4. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

5.  ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

   Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος σχετική εισήγηση, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής: 

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

          «Τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας  τα παρακάτω:   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

 

Άρθρο 1o: Τρόπος Σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης

Ο τρόπος σύνδεσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Στυλίδας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 (Ν.3463/2006, παρ.1δ3), καθώς επίσης και των άρθρων 65 (ν.3852/2010, παρ.1) & 73 (Ν.3852/2010, παρ. 1Βv) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Άρθρο 2ο: Παροχή Ύδρευσης

 • Παροχή ύδρευσης ή διακλάδωση παροχής θεωρείται το τμήμα εκείνο του υδραγωγού σωλήνα που προορίζεται να συνδέσει την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.
 • Η διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό και φτάνει μέχρι 0.60 περίπου μέτρα από την οικοδομική γραμμή ή ρυμοτομική γραμμή ή και μέσα στο οικόπεδο του ακινήτου, όπου τοποθετείται κρουνός διακοπής και σε σημείο που καθορίζεται από το Δήμο.
 • Η αρχή της διακλάδωσης, δηλαδή το σημείο του αγωγού διανομής από το οποίο αρχίζει η διακλάδωση παροχής νερού, η διάμετρος και το είδος αυτής καθορίζονται από την Υπηρεσία ύδρευσης.
 • Για να υδρευθούν περισσότερα αυτοτελή ακίνητα του ιδίου οικοδομικού συγκροτήματος, απαιτείται η κατασκευή συλλέκτη που τοποθετείται μέσα σε ειδικό φρεάτιο.
 • Η διακλάδωση παροχής νερού και το φρεάτιο κατασκευάζονται από ιδιώτη υδραυλικό της επιλογής του υδρολήπτη (ο οποίος αναλαμβάνει το κόστος όλων των απαιτούμενων υλικών και εργασιών κατασκευής και αποκατάστασης) με παρουσία υδραυλικού του Δήμου ο οποίος και θα προχωρήσει αυτός και μόνο αυτός στην σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό.

Οι παροχές διακρίνονται:

α)Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1"ιντσών, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β)Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1"ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Η διάμετρος και το είδος της παροχής καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 3ο: Διαδικασία Ύδρευσης Ακινήτου

 1. Ιδιοκτήτης ή χρήστης ακινήτου που επιθυμεί να το υδροδοτήσει υποβάλλει αίτηση με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου που θέλει να υδροδοτήσει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το είδος χρήσης αυτού, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα το α) το κόστος των υλικών και των εργασιών κατασκευής της παροχής και του φρεατίου β) την προμήθεια του υδρομετρητή γ)την αποκατάσταση της διενεργηθείσας τομής στην προτέρα κατάσταση δ) και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών. όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρηθεί αναγκαίο.  Ο Δήμος μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να απορρίψει την αίτηση, αν η παροχή νερού στο ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός. Επισημαίνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο δίκτυο

 

 

 αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. 

 1. Με την αίτηση, η οποία εξετάζεται με τη σειρά υποβολής της, γίνεται αυτοψία στο προς ύδρευση ακίνητο από την υπηρεσία ύδρευσης, υποδεικνύεται στον υδρολήπτη η θέση σύνδεσης με τον αγωγό διανομής, η θέση κατασκευής του φρεατίου και ο τύπος της παροχής και καλείτε ο υδρολήπτης εγγράφως, να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου το τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας παροχής). Από την καταβολή του τέλους σύνδεσης και εντός 30 ημερολογιακών ημερών ο υδρολήπτης μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών, ειδοποιώντας την υπηρεσία ύδρευσης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη αυτών, προκειμένου να παρευρίσκεται υποχρεωτικά υδραυλικός του Δήμου κατά την εκτέλεση αυτών. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και βεβαιωθεί από την Υπηρεσία ύδρευσης η καλή εκτέλεση αυτών, τοποθετείτε από την υπηρεσία του Δήμου το υδρόμετρο.
 2. Οι παροχές ύδρευσης γίνονται με την σειρά πληρωμής της δαπάνης.
 3. Σε περιπτώσεις που ζητείται υδροδότηση ακινήτου που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα, Ιδρύματα κλπ., Οργανισμούς, οι παροχές ύδρευσης γίνονται χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας.
 4. Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει με την τοποθέτηση του υδρομέτρου.
 5. Κάθε ακίνητο πρέπει να έχει τη δική του παροχή ύδρευσης (δικό του υδρόμετρο).
  Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό και να αποκτήσει δική του παροχή για τεχνικούς λόγους, επιτρέπεται να συνδεθεί με την παροχή ύδρευσης παρακείμενου ακινήτου μετά από έγγραφη συμφωνία του ιδιοκτήτη αυτού που θα την καταθέσει στο Δήμο και την καταβολή των δικαιωμάτων σύνδεσης. Η μέτρηση της κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με ενδιάμεσο υδρόμετρο που θα τοποθετηθεί από το Δήμο.

Άρθρο 4ο: Δικαιώματα Παροχής Ύδρευσης

Για την κατασκευή της διακλάδωσης παροχής νερού απαιτείται η καταβολή του  τέλους σύνδεσης  (δικαίωμα νέας παροχής)   που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 5ο: Μεταγραφή Δικαιώματος Ύδρευσης

 1. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να μεταγράψει τα δικαιώματα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του.
 2. Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στο Δήμο με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακινήτου και μεταγραφής της υπέρ του νέου ιδιοκτήτη που την προσκομίζει στο Δήμο χωρίς και να την καταθέτει.
 3. Κάθε ιδιοκτήτης δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης υδροδότησης του στον ένοικο του ακινήτου του. Σε αυτήν την περίπτωση ο ένοικος υποβάλλει αίτηση στο Δήμο προκειμένου να καταστεί υπόχρεος επισυνάπτοντας το συμφωνητικό μίσθωσης & αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης.

 

Άρθρο 6ο: Κυριότητα Εγκαταστάσεων

Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου, ανήκουν στο Δήμο.
Οι υδρολήπτες έχουν μόνο τα δικαίωμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.

Άρθρο 7ο: Υδρόμετρα

 1. Η σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο ύδρευσης, γίνεται με ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από το Δήμο.
 2. Το υδρόμετρο και το διακόπτη για την τοποθέτησή τους  τα επιβαρύνεται ο υδρολήπτης (αυτό πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπηρεσία ύδρευσης), ο έλεγχος των υδρομέτρων γίνεται με την φροντίδα του Δήμου. Τα  υδρόμετρα τοποθετούνται στα πεζοδρόμια ή σε μη περιφραγμένο χώρο (πρασιές, πυλωτές, κλπ.) κατά την κρίση του Δήμου. Όταν πρόκειται για

 

πολυκατοικίες και το πεζοδρόμιο είναι στενό ή γι άλλους τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομέτρων στο πεζοδρόμιο, τοποθετούνται σε ειδικό χώρο κατασκευαζόμενο από τον ιδιοκτήτη με υπόδειξη του Δήμου μέσα στην οικοδομή. Σε περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή το υδρόμετρο, λόγω αδυναμίας μέτρησης (θολωμένο, σπασμένο, κατεστραμμένο, χαλασμένο), το κόστος αλλαγής το επιβαρύνεται ο υδρολήπτης. Αν ο υδρολήπτης δεν δύναται να πληρώσει την αλλαγή του υδρομέτρου, την αλλαγή την πραγματοποιεί ο Δήμος και χρεώνει στον λογαριασμό ύδρευσης το κόστος του υδρόμετρου.

 1. Ανεκτό όριο σφάλματος των υδρομέτρων θεωρείται το +/-5%.
 2. Σε περίπτωση απόκλισης από το παραπάνω όριο και με πρωτόκολλο ελέγχου που συντάσσει το αρμόδιο γραφείο και εγκρίνεται από το Δ.Σ. πραγματοποιείται αυξομείωση της ποσότητας νερού που έγραψε.
 3. Η λήψη των ενδείξεων γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου.
 4. Κάθε καταναλωτής έχει χρέος να προσέχει και να προστατεύει το υδρόμετρο του. Η κάλυψη του φρεατίου των υδρομέτρων με χώματα, απορρίμματα ή με οποιαδήποτε υλικά απαγορεύεται. Η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών γίνεται με την φροντίδα του υπαιτίου κατόχου του ακινήτου ή από το Δήμο που χρεώνει σε βάρος του υπαιτίου τα έξοδα απομάκρυνσης των υλικών.
 5. Υπερβολικά αυξημένες καταναλώσεις νερού που αμφισβητούνται με αίτηση από τους υδροδοτούμενους κρίνονται από το Δ.Σ., που αποφασίζει για την μείωση ή όχι της κατανάλωσης μετά από αυτοψία και δικαιολογημένη εισήγηση των οργάνων του Δήμου. Η υποβολή αιτήσεων για μείωση - διόρθωση λογ/μού κατανάλωσης νερού  γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης του λογ/μού.
 6. Σε περίπτωση μη ορατής διαρροής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ακινήτου, ο κάτοχος αυτού είναι υποχρεωμένος μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου να επισκευάσει (με έξοδά του) τη διαρροή και να ειδοποιήσει το Δήμο για να τύχει του ευεργετήματος της προηγούμενης παραγράφου.
 7. Ο Δήμος δεν αναγνωρίζει καμιά ορατή απώλεια από βρύση, καζανάκι κλπ. των εσωτερικών εγκαταστάσεων της οικοδομής.
 8. Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί σε επανασύνδεση διακοπής που έγινε λόγω οφειλών χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες αυτού του κανονισμού ή πριν την τοποθέτηση υδρομέτρου διώκεται κατά τον Νόμο (άρθρο 293, 372 Π. Κώδικας και των συναφών διατάξεων) και του επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση του Δ. Σ., ίσο με την αξία 500 μ3 νερού. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο πενταπλασιάζεται.
 9. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να κάνει έλεγχο των υδρομέτρων, να αντικαθιστά αυτά με άλλα διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλα υδρόμετρα για επικουρικό έλεγχο. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται παρουσία του υδρολήπτη ο οποίος έχει κληθεί προηγουμένως για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο υδρολήπτης δεν παραβρεθεί, συντάσσεται σχετική πράξη ελέγχου παρουσία δευτέρου υπαλλήλου του Δήμου.
 10. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί το Δήμο μόλις διαπιστώσει διαρροή νερού μέσα στο φρεάτιο ή κατά μήκος του δικτύου.

Σε περίπτωση διαρροής στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης. Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου. Αν όμως το υδρόμετρο δεν λειτουργεί λόγω καταστροφής του από τον υδρολήπτη ή από τρίτο άτομο, επιβάλλεται από το Δήμο και συγκεκριμένα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στα 100€.Η αντικατάσταση των στάσιμων υδρομέτρων γίνεται αποκλειστικά από τον Δήμο και ο Υδρολήπτης βαρύνεται με τα έξοδα αντικατάστασης και προμήθειας του υδρομέτρου.

 1. Οποιαδήποτε μετατόπιση υδρομέτρου θα γίνεται μόνο από συνεργείο του Δήμου όταν αυτή κριθεί αναγκαία ή και με αίτηση του καταναλωτή εφόσον είναι εφικτή. Στη δεύτερη περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη μετατόπισης.

 

 

Άρθρο 8ο: Υγειονομικός έλεγχος

Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.                         . 

Άρθρο 9ο: Τέλος (τιμολόγιο) Ύδρευσης

Η τιμή κατά κυβικό μέτρο νερού καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας, όπου και μπορεί να οριστεί πάγιο τέλος κατανάλωσης.

Άρθρο 10ο: Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

 1. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες αυτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό και να πληρούν τους παρόντες σχετικούς κανονισμούς.
 2. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι συνδέσεις πρέπει επίσης να πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι αντοχής και να παρέχουν πλήρη στεγανότητα για πίεση 15 ατμοσφαιρών τουλάχιστον.
 3. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να περνούν από χώρους που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση του νερού.
 4. Ο Δήμος δικαιούται εν γένει κατά την απόλυτη κρίση του να ελέγχει και να αρνείται τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τους παραπάνω όρους μέχρι τις επισκευές και τακτοποίησης τους.

Άρθρο 11ο: Διακοπή Παροχής Ύδρευσης

Η παροχή ύδρευσης διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους.

 1. Όταν το ζητήσει εγγράφως κάθε καταναλωτής.
 2. Για την καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού πέραν της αναγραφόμενης στο λογαριασμό ημερομηνίας πληρωμής. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί οι λογαριασμοί νερού από καταναλωτές θα γίνεται διακοπή νερού, αφού προηγούμενα σταλεί από το Δήμο έγγραφο προς τους ενδιαφερομένους, ως τελευταία ειδοποίηση σχετικά με την λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού τους. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις ή τόκους, σύμφωνα με το νόμο.
 3. Για λαθραία σύνδεση ή επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης.
 4. Για ανώτερη βία, εκτέλεση από το Δήμο έργων καθαρισμού, επισκευών, αντικατάσταση αγωγών ή βλάβη των μηχανικών αντικαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα δικαίωμα ο καταναλωτής για αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο ή βλάβη που μπορεί αυτός να επικαλεσθεί λόγω της διακοπής. Ο Δήμος διατηρεί κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για διακοπή νερού που προήλθε από Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
 5. Σε περίπτωση ανεπάρκειας της ποσότητας του νερού να καλύψει τις ανάγκες της πόλης, ο Δήμος μπορεί να επιβάλει οποιουσδήποτε περιορισμούς, στην κατανάλωση κατά την κρίση του Δ.Σ..

 

Άρθρο 12ο: Έλεγχος Κατανάλωσης και Υδρομέτρων

 1. Κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει εγγράφως τον έλεγχο της κατανάλωσης και του υδρομέτρου του, καταβάλλοντας το προβλ. παράβολο που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ..
 2.  Όταν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο δεν λειτουργεί κανονικά, το παράβολο που καταβλήθηκε επιστρέφετε.                                .
  Ο Δήμος, για τον έλεγχο της κατανάλωσης ή του υδρομέτρου συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που το κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο. Ο μετρητής θεωρείται ότι λειτουργεί κανονικά με απόκλιση +-5%.
 3. Οι έλεγχοι δύνανται να γίνονται παρουσία των καταναλωτών.
 4. Κάθε καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή τέλους συντήρησης που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ..

 

 

Άρθρο 13ο: Προϋποθέσεις Επανασύνδεσης

 1. Αναγκαία προϋπόθεση για επανασύνδεση παροχής που έχει διακοπεί είναι η πληρωμή κάθε παροχής προς το Δήμο, όπως και του τέλους επανασύνδεσης (ορίζεται από το Δ.Σ.).
 2. Το αρμόδιο Γραφείο εκδίδει συγκεντρωτικό λογαριασμό οφειλών και μετά την πληρωμή από τον οφειλέτη δίνει εντολές επανασύνδεσης στην Υπηρεσία ύδρευσης.
 3. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό είναι μεγάλο και η καταβολή του εφάπαξ είναι αποδεδειγμένα αδύνατη, δύναται το Δ.Σ.  να ρυθμίσει την καταβολή αυτή σε δόσεις.

Η καθυστέρηση πληρωμής έστω και μιας δόσης συνεπάγεται την επαναδιακοπή και στην περίπτωση αυτή η επανασύνδεση γίνεται μόνο όταν εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα στο Δήμο.

Άρθρο 14ο: Περιορισμοί Καταναλωτών

 1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων, η βεβαίωση και η είσπραξη όλων των οφειλών  ύδρευσης γίνεται με την φροντίδα του Δήμου.
 2. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κάθε εξάμηνο ή σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό ετησίως. Η τιμή θα προκύπτει από την διαίρεση της συνολικής μετρηθείσας κατανάλωσης διά του αριθμού των τριμήνων που αυτή αφορά (μέσος όρος). Στη συνέχεια συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, εκδίδεται ο λογαριασμός επί ειδικού εντύπου της Μηχανογράφησης και κοινοποιείται στους καταναλωτές με το ταχυδρομείο. Στους πιο πάνω λογαριασμούς αναγράφεται απαραίτητα η λήξη προθεσμίας πληρωμής.
 3. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Ταμείο του Δήμου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίσουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Κάθε καταναλωτής υποχρεώνεται στην πληρωμή ανά 3μηνο της αξίας της ποσότητας του καταναλωθέντος νερού όπως προκύπτει από τις ενδείξεις του υδρομέτρου του.

Άρθρο 15ο: Κοινόχρηστες Βρύσες

 1. Εγκατάσταση κοινοχρήστων βρυσών για ύδρευση των πολιτών απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατά την κρίση του Δήμου για προσωρινή εξυπηρέτηση των δημοτών λόγω ζημιών, επισκευών, αντικαταστάσεων κλπ. κεντρικών αγωγών και λόγω ανωτέρας βίας.
 2. Δύναται ο Δήμος με απόφαση του Δ.Σ. να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες μόνο για καλαισθητικούς λόγους και για εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών.

Άρθρο 16ο: Ιδιωτικά Υδροστόμια Πυρκαγιάς

 1. Το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υδροστομίων πυρκαγιάς, σε εσωτερική διακλάδωση με άλλη εξωτερική ιδιωτική παροχή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς.
 2. Η παροχή αυτή γίνεται απευθείας από τον κεντρικό αγωγό με σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2 ιντσών και τοποθετείτε το κατάλληλο κατά περίπτωση υδρόμετρο κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
 3. Για το υδρόμετρο αυτό χρεώνεται το πάγιο τέλος και η δαπάνη συντήρησης.
 4. Η ποσότητα του νερού που θα καταναλωθεί για την κατάσβεση δεν χρεώνεται.
 5. Σε περίπτωση που η σύνδεση του υδροστομίου πυρκαγιάς χρησιμοποιηθεί και για άλλο σκοπό θα υποχρεώνεται ο καταναλωτής στην καταβολή προστίμου ίσον με την αξία 2000 μ3 νερού πλέον της καταγραφείσης στο μετρητή κατανάλωσης. Σε περίπτωση επανάληψης της αυθαιρεσίας από τον καταναλωτή, το πρόστιμο πενταπλασιάζεται, δυναμένου του Δ.Σ. να καταργήσει την παροχή του υδροστομίου.

Άρθρο 17ο: Υδροστόμια Πυρκαγιάς Δήμου

 1. Τα υδροστόμια πυρκαγιάς προορίζεται μόνο για κατάσβεση πυρκαγιών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και για το κατάβρεγμα των δρόμων των πλατειών της πόλης.
 2. Η καταναλισκόμενη ποσότητα νερού για τους παραπάνω λόγους παρέχεται δωρεάν.
 3. Απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους η λήψη νερού από τα υδροστόμια πυρκαγιάς.

Άρθρο 18ο: Ζημιές στο Δίκτυο Ύδρευσης

 1. Επειδή το νερό έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για τους κατοίκους και τη ζωή της Πόλης κάθε πολίτης πρέπει να αποφεύγει τις καταστροφές ή φθορές στο δίκτυο ύδρευσης για να μη στερείται η πόλη αυτού του αγαθού.

 

 1. Όποιος έχει πρόθεση να εκτελέσει εργασίες, άσκαφες στο κατάστρωμα των δρόμων, των πεζοδρομίων ή και σε ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης οφείλει να ενημερώνεται από την υπηρεσία για την ύπαρξη ή όχι δικτύου ύδρευσης.
 2. Η χρήση μηχανικών μέσων για τις εκσκαφές κοντά στο δίκτυο ύδρευσης απαγορεύεται. Κατά τις εργασίες εκσκαφής πρέπει να γίνονται ερευνητικές τομές για την ακριβή επισήμανση της θέσης και την μορφή των υπογείων δικτύων ύδρευσης και δικτύων ιδιωτικών παροχών.
 3. Ο Δήμος σε περίπτωση καταστροφής αγωγού από απροσεξία καταλογίζει σε βάρος του υπαιτίου το κόστος της δαπάνης για την επαναφορά του αγωγού στην πρότερα κατάσταση καθώς και κάθε άλλη ζημιά του Δήμου από την αιτία αυτή.
 4. Εκτός του αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου ουδείς άλλος έχει το δικαίωμα να μπαίνει στις αντλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις και να χειρίζεται τα κλειδιά διακοπής παροχής νερού.
 5. Καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης που προκαλούνται από λόγους ανωτέρας βίας ή θεομηνίες ουδέν επιβαρύνουν.

Άρθρο 19ο: Καθορισμός Τελών

Τα τέλη, δικαιώματα, παράβολα, η αξία υλικών και εργασίες που παρέχεται από το Δήμο  καθώς και τα πρόστιμα ή οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συνδεθέντων ή συνδεόμενων με το δίκτυο ύδρευσης, θα καθορισθούν με ειδική απόφαση του Δ.Σ., με την υπόψη απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να καθορίσει διαφορετικά τέλη ανά τοπική κοινότητα και είδος παροχής (οικιακή χρήση, κτηνοτροφική χρήση, εμπορική κλπ.) καθώς και να καθορίσει ειδικά τέλη για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Συγκεντρωτικά, τα τέλη και  πρόστιμα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό,  το ύψος των οποίων, καθορίζεται με απόφαση ΔΣ ή έχουν καθοριστεί με τον παρόντα κανονισμό είναι:

 • Tέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας παροχής).
 • Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης (άρθρο 7, παρ.10 του παρόντος κανονισμού).
 • Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου πυρκαγιάς (άρθρο 16 παρ.5 του παρ. κανονισμού).
 • Πάγιο τέλος.
 • Παράβολο ελέγχου κατανάλωσης – υδρομέτρου.
 • Τέλος συντήρησης.
 • Τέλος επανασύνδεσης.
 • Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου, έχει καθοριστεί σε 100€ (άρθρο 7 παρ.12 του παρ. κανονισμού).

 

Άρθρο 20ο: Εκκρεμείς Λογαριασμοί ύδρευσης

Σε περίπτωση που ο Δήμος καθυστερήσει την έκδοση λογαριασμών, πέραν του ενός τριμήνου για οποιονδήποτε λόγο, οι λογαριασμοί αυτοί θα εκδίδονται σε ενιαίο έντυπο και θα αποστέλλονται στους υδρολήπτες με δυνατότητα καταβολής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 21ο: Ισχύς του Κανονισμού

Αυτός ο Κανονισμός καλύπτει τα ήδη υφιστάμενα καθώς και τα δίκτυα που πρόκειται να κατασκευαστούν και όλα τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου. Η σύνταξη του Κανονισμού αυτού προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η δε ισχύς του θα αρχίσει μετά την κατά Νόμο έγκρισή του.

Η παράβαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης καθώς και ποινικές κυρώσεις.

   Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την ανωτέρω εισήγηση.
 2. Την υπ’ αριθμ.: 06/2020 (Αρ. πρακτικού: 02/2020) θετική γνωμοδότηση, έγκριση και θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
 3. Την υπ’ αριθμ.: 65/2020 Απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση του Κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη

 

 

 

 

αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

 

          Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης  ή μη του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 2, το άρθρο 14, παράγραφος 2 και την προσθήκη του άρθρο 20 αναφορικά με εκκρεμείς λογαριασμούς».

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

 1. Την ανωτέρω εισήγηση.
 2. Την υπ’ αριθμ.: 06/2020 (Αρ. πρακτικού: 02/2020) θετική γνωμοδότηση, έγκριση και θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
 3. Την υπ’ αριθμ.: 65/2020 Απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση του Κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας.
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ:  

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 2, το άρθρο 14, παράγραφος 2 και την προσθήκη του άρθρο 20 αναφορικά με εκκρεμείς λογαριασμούς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  06/2021.

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

randomness