Βρίσκεστε εδώ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - 7η Πρόσκληση - 17/05/2021

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 17 Μάιος, 2021 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
6
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 06/2021 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Στυλίδας

 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αριθμού παραγωγικών αδειών και αριθμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2021».

 

      Στη Στυλίδα, την 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Στυλίδας συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4176/11-05-2021 έγγραφη πρόσκληση της Δημάρχου - Προέδρου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α.’/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το  άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’/76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του υπ’ αριθμ.: 55/ΦΕΚ τ. Α.’/11-03-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 30612/16-05-2020 (τ. Β.’/1869) και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (τ. Β.’/1704), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 163/2020 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: 33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ. 4166/08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ. 6988/20-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΟΦ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών  και την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 29922 (ΦΕΚ 1944/τ. Β.’/13-05-2021 ) ΚΥΑ, περίπτωση 1, της παραγράφου 1, του άρθρου 1 και το άρθρο 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/τ. Α.’/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

1.ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ)

2. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

(ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

4. ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

 

5.  ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κα Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, η οποία είχε αποσταλεί με e-mail, σε όλα τα μέλη , και είχε ως εξής: 

 

   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

          «Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), «Στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 2 και την παράγραφο 1, του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), προτείνει ως προς την Κοινότητα τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων».

                    Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»

            Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

          Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄): «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους».

Επίσης με το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017) ορίζονται τα εξής:

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.

β) Δεν επιτρέπεται λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

γ) Δεν επιτρέπεται να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών.

δ) Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων στους Δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

ε) Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λ.π.».

στ) Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.

 

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις – σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».

 

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 12, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017) είναι ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων τύπων αδειών, άρα και της παραγωγικής άδειας στάσιμου εμπορίου, να διαθέτει προϊόντα που είναι δικής του παραγωγής.  

Επομένως και ο καθορισμός των αντίστοιχων θέσεων στάσιμου εμπορίου αφορά προϊόντα που παράγουν οι ενδιαφερόμενοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017): «Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε: φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το νόμο 3874/2010 (τ. Α.’/151) …Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής

 

 

 

υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί».

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 9, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), για την έκδοση της άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

«α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Π.Δ. 326/1998 (Α’ 221), για τους υπόχρεους εγγραφής σ’ αυτό.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ) Αντίγραφο της τελευταίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας δήλωσης καλλιέργειας ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στο στάσιμο εμπόριο, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), μπορεί να δηλώσει στην αρμόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες (π.χ. σπανάκι, μαρούλια) η αίτησή του υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα η αίτηση υποβάλλεται δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της συγκομιδής

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

στ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

η) Πιστοποιητικό υγείας

θ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 5, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017) και την υπ’ αριθμ. 12679 (ΦΕΚ 353/τ. Β.’/07-02-2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο για την έκδοση της άδειας υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου), ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) €, για την ανανέωσή της (προσθήκη προϊόντων, ανανέωση χρόνου ισχύος), το ποσό των τριών (3) €, για την επανέκδοση, επανεκτύπωση της άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σ’ αυτήν)  το ποσό των τριών (3) € και για την αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας), το ποσό των είκοσι (20) € ».

 

Σύμφωνα με το 59, παράγραφος 4, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121, παράγραφος 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ. Α.’17-01-2018), ορίζεται ότι: «η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου, οποιασδήποτε μορφής καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι επιτρέπεται η έκδοση νέων παραγωγικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου, πλανοδίου, λαϊκών αγορών).

 

Οι ανωτέρω νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΠΑ εμπορίου, (άρθρο 58 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/τ. Α’./29-07-2020)).

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 10, του άρθρου 40, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), ορίζεται ότι:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού, είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής από τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθεται σε διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι.

Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα αυτού που αφορά».

 

Τα Συμβούλια Κοινοτήτων με αποφάσεις τους προτείνουν τις θέσεις όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα. (άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018))

 

 

 

 

Τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Αυλακίου, Στυλίδας, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών (σύμφωνα με το άρθρο 40,  παρ. 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄), όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση προς τα συμβούλια των Κοινοτήτων: «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους».

Επίσης με το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017) ορίζονται τα εξής:

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων»,

με τις αριθ.  04/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021),  01/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021), 17/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021), 08/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021), 04/2021 (Αρ. πρακτικού: 03/2021) αποφάσεις τους αντίστοιχα  πρότειναν τις παρακάτω θέσεις όπου μπορεί να ασκείται υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα, προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος δραστηριότητας για κάθε θέση.

 

1)  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

- Μία (1) θέση για πώληση οπωροκηπευτικών στην οδό «Μητροπόλεως», έμπροσθεν της Τράπεζας «ALPHA BANK»

- Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιών – κάστανων στο νότιο τμήμα της κεντρικής πλατείας Στυλίδας.

- Δύο (2) θέσεις στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας Στυλίδας:

 • μία (1) θέση για πώληση οπωροκηπευτικών
 • και μία (1) θέση για πώληση κάστανων – καλαμποκιών.

 

2) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ

 

- Δύο (2) παραγωγικές άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου

 

(Σύμφωνα με το άρθρο 40,  παρ. 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄), όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση προς τα συμβούλια των Κοινοτήτων: «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους».

Επίσης με το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017) ορίζονται τα εξής:

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων»,

 

3) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

 

- Μία (1) θέση, στον κεντρικό δρόμο, έμπροσθεν από της οικίας της κας Μακροδήμου (πώληση καλαμποκιών – καστάνων).

- Μία (1) θέση στην Κεντρική πλατεία, σε Δημοτικό χώρο απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης (πώληση καλαμποκιών – καστάνων).

- Μία (1) θέση στην κάτω πλατεία, στον κενό χώρο ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων κ. Ζώτου και κ. Παρίση (πώληση καλαμποκιών – καστάνων).

 Σύμφωνα με το άρθρο 40,  παρ. 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄), όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση προς τα συμβούλια των Κοινοτήτων: «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους».

Επίσης με το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017) ορίζονται τα εξής:

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων»».

 

4) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

 

- Δύο (2) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο μέσω της παραλιακής οδού μεταξύ των καταστημάτων για πώληση ψητού καλαμποκιού και χαλβά.

- Μία (1) θέση στην παραλία

- Μία (1) θέση μπροστά από την εκκλησία.

 

 

 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 40,  παρ. 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄), όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση προς τα συμβούλια των Κοινοτήτων: «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους».

Επίσης με το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017) ορίζονται τα εξής:

 

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων»,

 

5) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ

- Μία (1) θέση στο δρόμο που κατευθύνεται προς το λιμάνι, έμπροσθεν του καταστήματος Μπερτσιμά Χρήστου

- Μία (1) θέση στο δρόμο που κατευθύνεται προς το λιμάνι δίπλα από το περίπτερο.

- Μία (1) θέση στο δρόμο που κατευθύνεται προς το «BOJO», δίπλα από το κατάστημα του κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

-   Μία ( 1) θέση στην πλατεία «ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΛΩΡΟΥ», (παιδική χαρά) στις Ράχες (χωριό) και

- Μία (1) θέση στην ανάπλαση «τρίγωνο», κάτω από την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου στην Παραλία Ραχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 40,  παρ. 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄), όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση προς τα συμβούλια των Κοινοτήτων: «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους».

 

Επίσης με το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017) ορίζονται τα εξής:

 

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων»,

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017)
 • Την παράγραφο 10, του άρθρου 40, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017).
 • Τα άρθρα 41, 42 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017).
 • Το Άρθρο 59, παράγραφος 4, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121, παράγραφος 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ. Α.’17-01-2018)
 • Το άρθρο 58 του Ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 4712/2020.
 • Το άρθρο 73 παρ.1B περ. v) του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020).
 • Το άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018)
 • Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
 • Τις υπ’ αριθμ.: 01/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021),  04/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021), 17/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021), 08/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021),  04/2021 (Αρ. πρακτικού: 03/2021) αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Στυλίδας, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών με τις οποίες πρότειναν τις παραπάνω θέσεις, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (παραγωγικές άδειες), προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος της δραστηριότητας για κάθε θέση.
 • Την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010.

 

 

 • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

 

Καλείται να αποφασίσει αναφορικά με τον καθορισμό αριθμού παραγωγικών αδειών – καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2021.

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017)
 • Την παράγραφο 10, του άρθρου 40, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017).
 • Τα άρθρα 41, 42 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017).
 • Το Άρθρο 59, παράγραφος 4, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121, παράγραφος 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ. Α.’17-01-2018).
 • Το άρθρο 58 του Ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 4712/2020.
 • Το άρθρο 73 παρ.1B περ. v) του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020).
 • Το άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018)
 • Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
 • Τις υπ’ αριθμ.: 01/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021),  04/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021), 17/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021), 08/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021), 04/2021 (Αρ. πρακτικού: 03/2021),  αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Στυλίδας, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών με τις οποίες πρότειναν τις παραπάνω θέσεις, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (παραγωγικές άδειες), προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος της δραστηριότητας για κάθε θέση.
 • Την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010.
 • Την υπ’ αριθ. 117/2019 (Αρ. πρακτικού: 12/2019) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ:  

 

1) Εγκρίνει μία (1) θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας Στυλίδας, στην Κοινότητα Στυλίδας, για πώληση κάστανων – καλαμποκιών, υπό την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί σχετική άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους και υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν είναι

 

μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 40, παράγραφος 2, περίπτωση (δ),  του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄).

2) Εγκρίνει μία (1) θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για κάθε Κοινότητα, για τις Κοινότητες, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών υπό την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί σχετική άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους και οι αποστάσεις των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων», όπως ορίζεται στο άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας αναφορικά με την έγκριση μίας (1) θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας Στυλίδας και την έγκριση μίας (1) θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά κοινότητα για τις κοινότητες Αυλακίου, Πελασγίας,  Αγίας Μαρίνας και Ραχών.

 

Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  07/2021.

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

randomness